Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXIV/131/2012 RADY GMINY BOROWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA   Nr XXIV/131/2012

RADY  GMINY  BOROWIE
 z  dnia 28 grudnia  2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy  Borowie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst.  jedn. z  2001 r.  Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z  póź.  zm)  oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Gminy  Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć pierwszą deklaracje, o której  mowa w §1, w Urzędzie Gminy w  Borowiu  w terminie do dnia 15 marca 2013 roku.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy  Borowie.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14  dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-02-11
Data ostatniej zmiany:
2013-02-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 11:06:09, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)