Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XVI/67/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2019

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XVI/67/2015
Rady Gminy Borowie
z dnia 30 grudnia 2015 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2019

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 124 z późn. zm).

Rada Gminy Borowie uchwala co następuje:

 

§1


       Przyjmuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borowie na lata 2016-2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2


       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3


       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik
do uchwały Nr XVI/67/2015
Rady Gminy Borowie

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII DLA GMINY BOROWIE
NA LATA 2016 - 2019

 

CELE PROGRAMU

 

 1. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności substancji narkotycznych, a przede wszystkim przez pracę w środowisku lokalnym.

 

 1. Dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią.

 

 1. Uświadamianie i pozyskiwanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych działań edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków.

 

 1. Wypracowanie wśród dzieci i dorosłych racjonalnych postaw wobec  narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez realizację programów profilaktycznych.

 

 1. Organizowanie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla
  dzieci i młodzieży szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.

 

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Rozdział I

 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem

 

 1. Organizowanie szkoleń w programie wczesnego rozpoznawania uzależnienia narkomanią.
 2. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o    działaniu odurzającym.
 3. Zwiększenie dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez współudział w finansowaniu działań profilaktycznych, terapeutycznych, diagnozowania i leczenia, kierowania na leczenie, udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Rozdział II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy

psychospołecznej i prawnej

 

 1. Stworzenie możliwości pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii:
 • zorganizowanie i sfinansowanie obozu terapeutyczno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze specjalnym programem zajęć terapeutycznych bądź profilaktycznych.
 1. Wprowadzenie profilaktycznych programów dla dorosłych.
 2. Organizowanie   i   prowadzenie   stałego   systemu   informacji   na  temat   profilaktyki i   rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym, w tym dopalaczy.
 3. Organizowanie  narad, konferencji, warsztatów dla rodziców, imprez lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów dotyczących tematyki uzależnień.
 4. Szerokie upowszechnienie wiedzy (ulotki, plakaty) o możliwościach
  i  procedurze administracyjno-prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie.
 5. Pomoc w organizowaniu zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w tym:
 1. umożliwianie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań pod kierunkiem przygotowanych instruktorów i wychowawców,
 2. realizację w ramach zajęć świetlicowych programów profilaktycznych dla dzieci i  młodzieży,
 3. zaopatrywanie w  materiały  dydaktyczne  oraz  inne  artykuły  niezbędne  do prowadzenia zajęć wychowawczych oraz zajęć wychowawczych do życia w rodzinie.   
 4. uzupełnianie w miarę potrzeb sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć wychowawczych.

 

 

Rozdział III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży

 

 

 1. Organizowanie i prowadzenie w przedszkolu, szkołach na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.
 2. Prowadzenie konkursów wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.
 3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.
 4. Organizowanie spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo swoich własnych traumatycznych przeżyć związanych z uzależnieniem narkotykowym oraz ze znanymi postaciami cieszącymi się powszechnym szacunkiem i autorytetem, których stanowisko wobec stosowania narkotyków i innych używek jest wyważone i racjonalne.
 5. Tworzenie warunków do rozwoju organizacji młodzieżowych, kół zainteresowań i innych form działalności pozalekcyjnej, będących korzystną ofertą zagospodarowania czasu wolnego.
 6. Zakup materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach i ośrodku kultury, upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki, informatory, organizowanie promocji filmów i książek.
 7. Realizowanie informacyjnych programów profilaktycznych dla rodziców.
 8. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków, dopalaczy i innych substancji o działaniu odurzającym.
 9. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.
 10. Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców – niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
 11. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:
 1. inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy i wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki itp.
 1. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych z okazji Dnia Dziecka, pikników rodzinnych.
 2. Prowadzenie publicznych debat o narkomanii z udziałem przedstawicieli gminy, nauczycieli i rodziców.

 

 

 

Rozdział IV

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom

 

 1. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujących zdrowy styl życia.
 2. Udzielanie pomocy organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie  abstynencji  od  środków psychoaktywnych,  zapewnienie  profesjonalnej
  pomocy terapeutycznej.
 3. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od narkotyków mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania.
 4. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych wynikających z ustawy o policji i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
 1. przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży,
 2. sfinansowanie zakupu narkotestu,
 3. dokonywanie   stałych   i   seryjnych   kontroli   miejsc   szczególnie   narażonych   na działalność dealerów narkotykowych: lokale gastronomiczne, szkoły, place zabaw, boiska sportowe.

 

 1. Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia - pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych oraz dostarczanie materiałów na temat istoty uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.

 

Program realizowany ze środków GKRPA.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-25
Data ostatniej zmiany:
2016-01-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)