Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXV/2009 z obrad XXV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się dnia 15 czerwca 2009 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXV/2009

 

z obrad XXV sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się dnia 15 czerwca 2009 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

 Stan Radnych 15, obecnych na sesji 14 Radnych, co stanowi 93% składu Rady oznacza to,
że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran otworzył obrady XXV sesji Rady, powitał  obecnych.

 Przechodząc do pkt.2 obrad przedstawił proponowany  porządek  sesji:

 

1.      Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Głoskowie.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borowie.

6.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

7.      Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

8.      Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wpłynął wniosek od Wójta Gminy
w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu obrad tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok”.

Więcej uwag nie zgłoszono. Po czym odbyło się głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

1.      Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Głoskowie.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borowie.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

7.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

8.      Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

9.      Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.


Ad pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do protokołu XXIV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXIV sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 4. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Głoskowie.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały oznajmił, iż podjął decyzję o utworzeniu Publicznego Przedszkola w Głoskowie z dniem 1 września 2009 roku. Przedszkole będzie funkcjonowało w ramach Zespołu Szkół w Głoskowie i będzie zarządzane przez dyrektora ZO w Głoskowie. Sala przedszkolna będzie mieściła się w zaadaptowanym na ten cel holu. Statut Publicznego Przedszkola zostanie opracowany i przyjęty w terminie późniejszym. W związku z powyższym poprosił o podjęcie stosownej uchwały o zaproponowanej treści.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pan Krzysztof Osiak Radny ze Słupa Pierwszego zapytał, czy musi powstać Publiczne Przedszkole w Głoskowie, czy nie lepiej będzie otworzyć kolejny oddział w Publicznym Przedszkolu w Borowiu.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż w Publicznym Przedszkolu w Borowiu są już dwa oddziały przedszkolne dodał również, iż zwykle tworzy się przedszkola tak aby rodzice
i dzieci miały je jak najbliżej miejsca zamieszkania. Trudno sobie wyobrazić aby dzieci
z Łętowa i Głoskowa dojeżdżały do przedszkola w Borowiu. Zasadne jest więc utworzenie przedszkola w Głoskowie z uwagi, iż na chwilę obecną zapisanych jest 25 dzieci i nie ma już wolnych miejsc.

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono, po czym Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

.

Ad pkt 5. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borowie.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, iż projekt uchwały zawiera wykaz wszystkich szkół znajdujących się w Gminie Borowie wraz z adresami oraz obwodami szkolnymi i ma na celu zatwierdzenie plan sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borowie w istniejącym stanie. Następnie wyjaśnił, iż uchwała będzie przydatna podczas ubiegania się o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.

Pytań nie stwierdzono.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

Pani Hanna Ośko przedstawiając projekt uchwały wyjaśniła, iż w związku
z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przyznania dotacji z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zachodzi konieczność wprowadzenia tych środków do budżetu. Następnie Pani Hanna Osko przedstawiła propozycję zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia.

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

 

Ad pkt 8. Zapytania i interpelacje oraz sprawy różne.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy mówiąc, iż na sali są obecni rodzice uczniów klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowiu którzy złożyli postulat do Rady Gminy, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury, Dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu oraz Wójta Gminy w sprawie nie łączenia klas pierwszych
w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowiu. Następni Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść pisma i poprosił Panią Alicję Szaniawską Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Pani Alicja Szaniawska zaproponowała aby tę sytuację przeanalizować na Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury zapoznając się z nową podstawą programową
z 23 grudnia 2008 roku oraz analizując obecna sytuację finansową Gminy Borowie.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy mówiąc, iż najwłaściwszym będzie przedstawienie komisji problemowej argumentów za zorganizowaniem tylko jednego oddziału klasy pierwszej. Wójt Gminy podkreślił, iż w tym zakresie swojego stanowiska nie może zmienić, ponieważ działa zgodnie z prawem. W tym roku są przewidziane dwie podwyżki po 5% dla nauczycieli, a gmina otrzymała zmniejszoną subwencję oświatową o 53 tys. zł w stosunku do poprzedniego roku. W chwili obecnej z informacji przedstawionych przez Skarbnika Gminy wynika, iż na płace nauczycieli będzie brakować około 400 tys. zł dlatego też należy ograniczać wydatki związane z oświatą.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na kolejną sesję Rady Gminy zostanie zaproszona delegacja rodziców gdzie zostanie przedstawione stanowisko Rady Gminy w tej sprawie.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy informując Radnych, iż Oddział Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uchylił rozstrzygnięciem nadzorczym w Regulaminie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Borowie przyjętym przez Radę Gminy na sesji w dniu 27 lutego 2009 roku następujący zapis: w §1 pkt 1 „Tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną nauczycieli” oraz  pkt 2 „Środkami, o których mowa
w pkt 1 zarządza Wójt Gminy”. Wójt Gminy dodał, iż pozostałe zapisy Regulaminu są prawomocne.

Pan Jacek Bogusz Radny z Głoskowa zapytał, czy istnieje możliwość rozbudowy boiska szkolnego w Głoskowie.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż w chwili obecnej złożone są wnioski
o dofinansowanie budowy boiska szkolnego przy Zespole Oświatowym w Borowiu oraz na budowę stadionu sportowego w Borowiu z rządowego programu Orlik 2012 dlatego nie ma środków finansowych na dofinansowanie budowy boiska szkolnego w Głoskowie. Obecnie budujemy salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Głoskowie, jeśli w przyszłości nadarzą się odpowiednie warunki wówczas będzie możliwość budowy boiska szkolnego również
w Głoskowie.

Pan Krzysztof Osiak zapytał jakie ma szanse Gmina Borowie na realizację projektu budowy stadionu sportowego z programu Orlik 2012.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż szanse są niemalże pewne musimy tylko zapewnić wkład własny oraz teren pod inwestycję.

 

Więcej wniosków i pytań nie wpłynęło.

 

Ad pkt 9. Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i dyskusje
w obradach sesji rady gminy, po czym zamknął XXV sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z XXV sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

     Protokolant                          Przewodniczący Rady

 

mgr Krzysztof Wągrodzki           mgr inż. Albert Baran

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2009-07-22
Data publikacji:
2009-07-22
Data ostatniej zmiany:
2009-07-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)