Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XVI/82/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Borowie

Zbieranie statystyk
Uchwała

Uchwała Nr XVI/82/2012
Rady Gminy Borowie

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Borowie 

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2007 roku Dz. U. Nr 70 poz. 473 z póź. zm.); Rada Gminy Borowie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Na terenie gminy Borowie: 

1. ustala się 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

2. ustala się 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XXII/121/2009 Rady Gminy Borowiu z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Borowie oraz Uchwała zmieniająca Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 21 lipca 2011 roku. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Alicja Szaniawska

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2012-04-18
Data publikacji:
2012-04-18
Data ostatniej zmiany:
2012-04-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)