Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XVI/68/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2019

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XVI/68/2015
Rady Gminy Borowie
z dnia 30 grudnia 2015 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2019

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1390),

Rada Gminy Borowie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Borowie na lata 2016 - 2019  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik
do uchwały Nr XVI/68/2015

Rady Gminy Borowie

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

GMINNY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
DLA GMINY BOROWIE NA LATA 2016 - 2019

 

 

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY

 

Z badań dotyczących rodziny, a także obserwacji życia społecznego wiadomo, że ludzie bardzo niechętnie przyznają się do przemocy wewnątrz rodziny.

W Polsce trudno jest określić dokładnie skalę tego zjawiska.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje to, że:

 • jest intencjonalna - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
 • siły są nierównomierne - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Sprawca jest silniejszy a ofiara słabsza,
 • narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.),
 • powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.  Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia,  że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

Powszechnie przemoc traktowana jest jako akt godzący w osobistą wolność jednostki, przyczyniający się do jej fizycznej, a także psychicznej szkody, wykraczający poza społeczne zasady wzajemnych relacji i zmuszający ją zachowań niezgodnych z własną wolą. Przemoc upokarza, wywołuje cierpienie, rodząc tym samy nienawiść i pragnienie odwetu.

Przemoc pojmowana jest także jako wywieranie wpływu na innych ludzi, w wyniku którego ich aktualny poziom rozwoju somatycznego i duchowego jest mniejszy niż potencjalny poziom tego rozwoju.

 

  Można wyodrębnić różne rodzaje przemocy:

 1. Przemoc fizyczna - bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie,   szarpanie,   duszenie,   ciągnięcie   za   włosy,   rzucanie przedmiotami, ale także używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu;
 2. Przemoc psychiczna - sprawowanie przez sprawcę przemocy psychicznej kontroli  nad  ofiarą,  np. straszenie zabójstwem,  użyciem  przemocy, zabraniem    dzieci,    niszczenie    lub    grożenie   zniszczeniem   rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów, mówienie kobiecie, że jest do niczego, że jest brzydka, głupia, chora psychicznie, że nikt jej nie zechce, że bez sprawcy sobie nie poradzi;
 3. Przemoc seksualna - zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym zachowaniom seksualnym, a także wymuszanie współżycia w nieakceptowanej  formie.  Przemoc seksualna jest często przez ofiary molestowania ukrywana, co w znacznym stopniu utrudnia udzielenie im pomocy;
 4. Przemoc finansowa (ekonomiczna) - np. utrzymanie kobiety w całkowitej zależności finansowej, zakazywanie jej pracy zawodowej, niedawanie wystarczającej ilości pieniędzy na prowadzenie domu;
 5. Przemoc polegająca na osaczaniu np. ciągłe chodzenie za kimś, dzwonienie do niego w celu wyrządzenia mu krzywdy lub zastraszenia;
 6. Przemoc w wymiarze społecznym   - zakazywanie osobie kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, zabranianie jej wychodzenia z domu, upokarzanie jej w miejscach publicznych.

 

Konieczne jest podjęcie przez samorząd gminy Borowie działań zmierzających w kierunku edukacji społecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem. Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej zarówno sprawcom jak i ofiarom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci.

 

ZAŁOŻENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE BOROWIE

 

1. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary.

2. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na to, co zrobiła ofiara.

3. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka.

4. Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej.

5. Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest nieskuteczna.

6. Ofiara przemocy w rodzinie cierpi na skutek wielokrotnego urazu.

7. Zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu ofiary i decyzjach, jakie podejmuje, bowiem jest to jeden z objawów

doznanego urazu.

 

CELE PROGRAMU

 

 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez spójne działanie wszystkich służb oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia aktów przemocy  poprzez podniesienie świadomości społecznej.
 2. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej, socjalnej dla ofiar przemocy w rodzinie,
 3. Zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców przemocy,
 4. Podniesienie poziomu wiedzy, świadomości lokalnej dotyczącej przemocy domowej oraz zmiana nastawienia świadków przemocy do występowania o pomoc dla osób pokrzywdzonych,
 5. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, poprawa skuteczności podejmowanych działań.
 6. Działania profilaktyczne promujące styl wychowania dzieci bez przemocy

 

Działania na lata 2016-2019

 

 1. Przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń dla pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariuszy Policji w zakresie świadczenia pomocy ofiarom przemocy domowej.
 2. Systematyczna edukacja społeczności lokalnej mająca na celu zwalczanie stereotypów utrudniających pomaganie, a także uwrażliwienie na sytuację ofiar przemocy.
 3. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z następującym zakresem działań:
 • analiza wniosków składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowiu o leczenie odwykowe i wywiadów środowiskowych pod kątem informacji o przemocy domowej,
 • przyjmowanie wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchamianie  

procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,

 •  występowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczęcie postępowania    

przygotowawczego w sprawie o znęcanie się nad rodziną,

 • występowanie do odpowiednich jednostek organizacyjnych i służb z wnioskami o  

podjęcie działań interwencyjnych lub prewencyjnych, w sprawach, gdzie   

ujawniono zagrożenie przemocą w rodzinie,

 • motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do wzięcia udziału w   

kompleksowym programie korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej,

 • inicjowanie podejmowania natychmiastowych interwencji powstrzymujących   

przemoc,

 • monitorowanie prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w  rodzinie,
 • prowadzenie całości dokumentacji w sprawach przemocy domowej,
 • powoływanie i rozwiązywanie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, w składzie ustalanym w zależności od potrzeb.
 • objęcie ofiar przemocy w rodzinie pomocą psychologiczno - terapeutyczną  
 • udzielanie bezpłatnych porad prawnych ofiarom przemocy domowej
 • prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • współpraca z instytucjami prowadzącymi ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

 

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA

 

Głównym źródłem finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą środki własne gminy zabezpieczone w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu przeznaczone na działania wyszczególnione w programie. Dodatkowo, niektóre działania z zakresu przeciwdziałania przemocy będą realizowane i finansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2016-01-25
Data publikacji:
2016-01-25
Data ostatniej zmiany:
2016-01-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)