Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr II/5/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 17 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr  II/5/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 17 grudnia 2014 roku

 

  zmieniająca  uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 );

 Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

§ 1

W  załączniku  do  Uchwały  Nr  XLII/237/2014  z  dnia  10  listopada  2014  roku  w  sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  wprowadza  się  następujące  zmiany:

1)      pkt. 3  otrzymuje  następujące  brzmienie:

„3.       DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa / Imię i Nazwisko:

..................................................................................................................................................

Pesel ..............................................

Województwo .......................... Powiat .................................. Gmina ........................................

Ulica ......................................... Nr domu:.............................. Nr lokalu ....................................

Miejscowość: ............................ Kod pocztowy:..................... Poczta: .......................................

Telefon kontaktowy *:    ..............................     mail: *    .........................................

 (* dane  nie  obowiązkowe)”

            2) w pkt.4 -  wykreśla  się  zdanie  „ Nr ewidencyjny  nieruchomości  w  rejestrze gruntów…..”

            3) pkt.5  otrzymuje  następujące  brzmienie:

„5.       DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKANYCH NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji zamieszkuje .................... osób (należy podać liczbę mieszkańców).

Odpady komunalne gromadzone są w sposób:

selektywny

 


nieselektywny

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie .................... zł. co stanowi  opłatę  kwartalną  w  wysokości ……………….  ( słownie zł: ......................................................................................... ).”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (Krzysiek)
Data wytworzenia:
2015-01-14
Data publikacji:
2015-01-14
Data ostatniej zmiany:
2015-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)