Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXIV/129/2012 RADY GMINY BOROWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA  Nr  XXIV/129/2012

RADY  GMINY  BOROWIE

z dnia 28  grudnia  2012r.

 
 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst  jedn. z  2001r.Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z )  oraz art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

 Rada Gminy  Borowie   uchwala, co następuje:

 

§1.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza się raz na kwartał w terminach określonych w § 2.

§2.

 

1. Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1)        za  I kwartał - do dnia 15 marca 

2)      za II  kwartał - do dnia 15 maja

3)      za III kwartał - do dnia 15 września

4)       za IV kwartał - do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego.

2.      Termin  wniesienia  pierwszej  opłaty,  o którym  mowa  w  ust. 1  upływa  w dniu 15 września 2013 r.

i  obejmuje okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.

§3.

 

Opłatę za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  uiszcza  się gotówką w kasie Urzędu Gminy Borowie  lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Borowie.

§4.

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy  Borowie.

 

 

§5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2013-02-11
Data publikacji:
2013-02-11
Data ostatniej zmiany:
2013-02-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 11:06:09, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)