Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

RG.6220.1.2.2018 

Borowie, dnia 15.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Borowie

                  

                   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1, art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam,

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie z dnia 14.03.2018 r. i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie dotyczącej wydania przez Wójta Gminy Borowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji w miejscowości Borowie na działkach o nr ewid. gr. 230, 231, 232, 233, 234/1, 234/2, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 403, 412, 414, 417, 418/2 obręb Borowie, gmina Borowie.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Borowie po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz po wydaniu oceny wodnoprawnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkie strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie do dnia 30.03.2018r. w siedzibie Wydziału Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Borowie przy ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 8.00 do 16.00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji Wójta Gminy Borowie.           

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-03-20
Data publikacji:
2018-03-20
Data ostatniej zmiany:
2018-03-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-20 10:04:15, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)