Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA  Nr  XXXI/162/2010

RADY  GMINY BOROWIE

z  dnia 05 marca 2010roku

 

 

w  sprawie  uchwalenia Statutu  Gminy  Borowie

 

 

            Na podstawie  art.3 ust.1,  art.18 ust.2 pkt 1 i  art.40 ust.2 pkt 1  ustawy z  dnia  8 marca  1990  roku o  samorządzie gminnym    / tekst  jednolity  z  2001  roku Dz. U.  Nr  142 poz.1591 z  póź.  zm./,

Rada  Gminy Borowie  postanawia  co następuje:

 

§1

 

Uchwala  Statut Gminy  Borowie  o treści  stanowiącej  załącznik do  niniejszej  uchwały.

 

§2

 

Wykonanie  uchwały powierza  się  Wójtowi Gminy.

 

§3.

 

Traci  moc uchwała  Rady  Gminy Nr  XXXIII/196/2002  z  dnia22  lutego  2002 roku    w  sprawie uchwalenia  Statutu  Gminy Borowie,  uchwała  Nr IV/18/2002  z  dnia 30  grudnia  2002 roku  w  sprawie zmian  w  Statucie Gminy  Borowie  oraz uchwała  Nr XXIV/159/2006  z  dnia  22  lutego 2006  roku  w sprawie  zmian  w statucie  Gminy  Borowie.

 

§4.

 

Uchwała  wchodzi w  życie  po upływie  14  dni od  dnia  ogłoszenia w  Dzienniku  Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2003-06-16
Data publikacji:
2003-06-16
Data ostatniej zmiany:
2010-07-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 11:37:58, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)