Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie – Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

                                                                                                                      Borowie, dnia 09.11.2017 r.

RG.6220.2.2011.2014

 

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

Wójta Gminy Borowie

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 i ust. 4, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

 

informuję,

 

że w dniu 09 listopada 2017 roku została wydana decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 500 kW na działce o nr ew. 243 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Głosków, gmina Borowie.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, pok. nr 5 w godz. 8.00-16.00. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy w Borowiu ul. Sasimowskiego 2 i tablicy ogłoszeń sołectwa Głosków.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-14
Data ostatniej zmiany:
2017-11-14

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie o wszczęciu postepowania administracyjnego mającego na celuna celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 387/1 i 384/2 obręb Borowie oraz 275 obręb Słup Pierwszy, gmina Borowie.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-17 14:29:18, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)