Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Borowie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405),

zawiadamia,

że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borowie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borowie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 18 czerwca 2018 r. do dnia 09 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, pokój 5, w godzinach urzędowania lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Borowie (www.borowie.pl).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją, a także składać uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Borowie od dnia 18 czerwca 2018 r. do dnia 09 lipca 2018 r. w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie
  • ustnie do protokołu
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@borowie.pl

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-06-18
Data publikacji:
2018-06-18
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOROWIE

Zbieranie statystyk

RG.6220.1.1.2018                                                                                     

                        Borowie, dnia 04.06.2018r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOROWIE

 

                Na podstawie art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa” informuję, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz mając na uwadze art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), z którego wynika konieczność zasięgnięcia opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie gospodarstwa rolnego położonego na działkach o nr ewid. gr. 632/1, 632/5, 632/7, 632/10, 632/11 obręb Gózd, gmina Borowie, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, o wydanie której z wnioskiem wystąpiło Gospodarstwo Rolne w Mieni Przemysław Szopa, załatwienie sprawy nastąpi do dnia 06 sierpnia 2018r.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 26.02.2018 r. Wójt Gminy Borowie wystąpił z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o wydanie opinii odnośnie warunków realizacji powyższego przedsięwzięcia na środowisko oraz o wydanie oceny wodnoprawnej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

                W dniu 06.03.2018 r. Inwestor Gospodarstwo Rolne w Mieni Przemysław Szopa wystąpił do Wójta Gminy Borowie o sprostowanie wniosku w zakresie kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) kwalifikuje je jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W dniu 23.03.2018 r. do Wójta Gminy Borowie wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak sprawy: WA.ZZŚ.435.6.86.2018.AW z prośbą o niezwłoczne doprecyzowanie wniosku poprzez podanie poprawnej kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi Wójt Gminy Borowie dniu 27.03.2018 r. pismem znak sprawy: RG.6220.1.1.2018 doprecyzował wniosek.

W dniu 21.03.2018r. została wydana opinia sanitarna Nr ZNS/27/2018 w przedmiotowej sprawie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, zaś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał pismem WOOŚ-I.4221.51.2018.AGO z dnia 30.03.2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dniu 05.04.2018 r.) oraz pismem WOOŚ-I.4221.51.2018.AGO.3 z dnia 22.05.2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dniu 28.05.2018 r.) do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko i poinformował, iż załatwienie sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia nastąpi w terminie do dnia 23 lipca 2018 r.

               

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

  1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Gózd – tablica ogłoszeń.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 11:37:58, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)