główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

RG.6220.1.1.2020                                                                                               Borowie, dnia 01.06.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOROWIE

 

  Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej „Kpa”) oraz art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa informuję, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz mając na uwadze art. 64 ust. 1 ustawy ooś, z którego wynika konieczność zasięgnięcia opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie w celu uzyskania ustawowych opinii w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie przetwarzania i transportu odpadów tworzyw sztucznych o kodach: 02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 17 02 03, 19 12 04, na działce nr ew. 288 obręb Borowie g. Borowie”, o wydanie której z wnioskiem z dnia 31 marca 2020 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dniu 01 kwietnia 2020 r.) wystąpiła firma P.P.H.U. ”ANNA” Wojciech Bogucki z siedzibą w Jatne 54A, 08-430 Celestynów, załatwienie sprawy nastąpi do dnia 03 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 02 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Borowie wystąpił z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o wydanie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W odpowiedzi w dniu 16 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dniu 17 kwietnia 2020 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydał opinię sanitarną Nr ZNS/25/2020, w której pozytywnie zaopiniował raport o oddziaływaniu na środowisko oraz przedstawił środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji.

Natomiast w dniu 15 maja 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak sprawy: WOOŚ-I.4221.73.2020.ML z dnia 15 maja 2020 r. wezwał Wójta Gminy Borowie do usunięcia braków w złożonym wniosku.

Pismem z dnia 20 maja 2020 r. Wójt Gminy Borowie wezwał Wnioskodawcę P.P.H.U. ”ANNA” Wojciech Bogucki do usunięcia braków we wniosku poprzez uzupełnienie dokumentacji o aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poprzez jednoznaczne doprecyzowanie kwalifikacji przedmiotowej inwestycji do właściwego rodzaju przedsięwzięć zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). W odpowiedzi Wnioskodawca w swym wyjaśnieniu, które złożył w dniu 25 maja 2020 r. uzupełnił wniosek o aktualny wypis i wyrys z mpzp oraz wniósł zmianę do kwalifikacji przedsięwzięcia, z której wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie pn.: „Prowadzenie przetwarzania i transportu odpadów tworzyw sztucznych o kodach: 02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 17 02 03, 19 12 04, na działce nr ew. 288 obręb Borowie g. Borowie” zaliczane jest do przedsięwzięć zaklasyfikowanych w § 3 ust. 3 w/w rozporządzenia Rady Ministrów.

Z uwagi na powyższe w dniu 27 maja 2020 r. Wójt Gminy Borowie zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wycofanie wniosku, z którym zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w dniu 02 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ust. 1, ust. 2 ustawy ooś Wójt Gminy Borowie wystąpił w dniu 27 maja 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu ooś.

Informuję strony niniejszego postępowania, iż z treścią przedmiotowej dokumentacji znajdującej się w aktach sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy przy ul. Sasimowskiego 2 oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Borowie.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

  Mając na uwadze art. 36 § 1 Kpa informuję, iż stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

 

RG.6733.1.1.2020


 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

 

zawiadamiam,

że w dniu 09.04.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN40PE o długości ok. 77,0m, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 201/6 obręb Głosków, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Piotr Płachta, reprezentujący firmę „INSTAN” Instalatorstwo Gazowe i Sanitarne Andrzej Tomasz Noskiewicz z siedzibą w Zielonce przy ul. Kołłątaja 58, 05-220 Zielonka.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

 1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.

 

 

 

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

   

  RG.6733.1.12.2019


 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

 

zawiadamiam,

że w dniu 09.04.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63PE o długości ok. 230,0m, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 683, 238/5, 239/2, 241/2, 242/2, 243/2, 246/2, 247/2 i 248/6 obręb Głosków, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Piotr Płachta, reprezentujący firmę „INSTAN” Instalatorstwo Gazowe i Sanitarne Andrzej Tomasz Noskiewicz z siedzibą w Zielonce przy ul. Kołłątaja 58, 05-220 Zielonka.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

 1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.

 

 

 

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

 

RG.6733.1.11.2019

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

 

zawiadamiam,

że w dniu 09.04.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63PE o długości ok. 60,0m oraz DN40PE o długości ok. 240,0m, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 326/1, 336/5, 336/12, 328/3 i 436/2 obręb Borowie, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Piotr Płachta, reprezentujący firmę „INSTAN” Instalatorstwo Gazowe i Sanitarne Andrzej Tomasz Noskiewicz z siedzibą w Zielonce przy ul. Kołłątaja 58, 05-220 Zielonka.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

 1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.

 

 

 

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 02.04.2020 r.

RG.6220.1.1.2020  

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOROWIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek P.P.H.U. ”ANNA” Wojciech Bogucki z siedzibą w Jatne 54A, 08-430 Celestynów z dnia 01.04.2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie przetwarzania i transportu odpadów tworzyw sztucznych o kodach: 02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 17 02 03, 19 12 04, na działce nr ew. 288 obręb Borowie g. Borowie”.

W dniu 02.04.2020 r. Wójt Gminy Borowie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie w celu uzyskania opinii oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy, która znajduje się w Wydziale Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Borowiu (pokój nr 5) w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.