główna zawartość
artykuł nr 21

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

  Borowie, dnia 24.04.2019 r.

  RG.6733.1.6.2018

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 24.04.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE o ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, przewidziana do realizacji na działkach o nr ewid. 172/26, 172/44 i 172/9 obręb Głosków, gmina Borowie, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Katarzyna Florek KASFAL – BUD.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.

 

 

 

artykuł nr 22

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 08.02.2019 r.

RG.6733.1.7.2018

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

zawiadamiam,

że w dniu 08.02.2019 r. Wójt Gminy Borowie wydał, na rzecz Wnioskodawcy – Gmina Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie budynku garażowego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiu, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 194/9 obręb Borowie, gmina Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 10.01.2019 r.

RG.6733.1.2.2019

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie


 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 10.01.2019r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 86/3, 88/2, 89/1, 90/2, 272, 53/2 obręb Wilchta, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl

Sołtys wsi Wilchta – tablica ogłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy

Borowie, dnia 10.01.2019 r.

  RG.6733.1.5.2018


 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie


 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

 

zawiadamiam,

że w dniu 10.01.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 21 obręb Iwowe, gmina Borowie, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa Pełnomocnik WATE Tomasz Borkowski.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl

Sołtys wsi Iwowe – tablica ogłoszeń.

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie Wywieszono dnia…………………………………………

należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy w Borowiu

ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie Zdjęto dnia……………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(pieczęć urzędu oraz podpis osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)

 

artykuł nr 25

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 09.01.2019 r.

RG.6733.1.1.2019

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie


 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 07.01.2019 r.), w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Marta Przybysz, reprezentujący firmę „INSTAN” Instalatorstwo Gazowe i Sanitarne Andrzej Tomasz Noskiewicz z siedzibą w Zielonce przy ul. Kołłątaja 58, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE i DN 40 PE, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 183/7 i 404 w miejscowości Borowie, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl

Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie Wywieszono dnia…………………………………………

należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy w Borowiu

ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie Zdjęto dnia……………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(pieczęć urzędu oraz podpis osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)

obrazek