główna zawartość
artykuł nr 26

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

RG.6220.1.1.2018

Borowie, dnia 12.12.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie


 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

informuję,

że w dniu 12 grudnia 2018 roku, na wniosek Gospodarstwa Rolnego w Mieni Przemysław Szopa z siedzibą Mikanów 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lutego 2018 roku, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego położonego na działkach o nr ewid. gr. 632/1, 632/5, 632/7, 632/10, 632/11 obręb Gózd, gmina Borowie, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz postanowieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, pok. 5 w godz. 8.00-16.00. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy przy ul. Sasimowskiego 2 i tablicy ogłoszeń sołectwa Łopacianka.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
1.  Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
2.  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl
3.  Sołtys wsi Gózd – tablica ogłoszeń.

 

artykuł nr 27

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 04.12.2018r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 15/1, 279, 280 obręb Wilchta; 679, 675, 678, 99/7, 99/10, 99/13, 99/16, 99/19, 102/1, 103/4, 103/6, 106/1, 106/3, 681, 98/7, 683, 230/1 obręb Głosków, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Wilchta – tablica ogłoszeń.
 4. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 28

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 04.12.2018r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 836/1, 81/2, 683, 238/5, 239/2, 241/2, 242/2, 243/2, 246/2, 247/2, 248/6, 249/2, 250/2, 251/2, 834/7, 834/4, 253,2, 254/2, 256/1, 695 obręb Głosków, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.

 

artykuł nr 29

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 29.11.2018 r.

RG.6733.1.7.2018

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie z dnia 23.11.2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie budynku garażowego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiu, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 194/9 obręb Borowie, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

 1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 30

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 29.11.2018 r.

RG.6733.1.6.2018

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie z siedzibą ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 19.11.2018r.), w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Katarzyna Florek, reprezentujący firmę „KASFAL – BUD Katarzyna Florek” z siedzibą w Józefowie przy ul. Malinowa 4, 05-420 Józefów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 172/26, 172/44 i 172/9 obręb Głosków, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.