główna zawartość
artykuł nr 31

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 29.11.2018 r.

RG.6733.1.6.2018

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie z siedzibą ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 19.11.2018r.), w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Katarzyna Florek, reprezentujący firmę „KASFAL – BUD Katarzyna Florek” z siedzibą w Józefowie przy ul. Malinowa 4, 05-420 Józefów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 172/26, 172/44 i 172/9 obręb Głosków, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 32

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Borowie

 

  Na podstawie art. 9, art. 10, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),

 

zawiadamiam,

iż w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek Gospodarstwa Rolnego w Mieni Przemysław Szopa z siedzibą Mikanów 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dnia 19.02.2018 r., zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie gospodarstwa rolnego położonego na działkach o nr ewid. gr. 632/1, 632/5, 632/7, 632/10, 632/11 obręb Gózd, gmina Borowie, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, które zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane, w tym wymagana prawem:

- opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, pismo znak: ZNS.4511.1.2018 z dnia 21.03.2018 r., opiniująca pozytywnie planowane przedsięwzięcie ze zgłoszeniem środowiskowych uwarunkowań dla jego realizacji,

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismo znak: WOOŚ-I.4221.51.2018.AGO.5 z dnia 04.07.2018 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki,

- postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RZŚ.436.1.190.2018.RZGW.PS.3 z dnia 30.10.2018 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia oraz określające warunki.

W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony tego postępowania mogą zapoznać z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w godzinach pracy urzędu 8:00-16:00, pokój nr 5 w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, a załatwienie sprawy nastąpi do dnia 12 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Mając na uwadze art. 36 § 1 Kpa informuję, iż stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
 3. Sołtys wsi Gózd – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 33

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 12 września 2018 roku, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin z dnia 21.06.2018 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷ 4+435, które zgodnie z §  3  ust. 1 pkt  60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr ewid. 270/2 w obrębie  Wilchta, 254 w obrębie Dudka, 197 w obrębie Kamionka, gmina Borowie oraz 525/1 w obrębie Oziemkówka, gmina Miastków Kościelny.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie oraz postanowieniem Wójta Gminy Borowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, pok. 5 w godz. 8.00-16.00.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – zawiadomienie stron o powyższym następuje przez obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowie, Urzędu Gminy Miastków Kościelny, sołectw Wilchta, Dudka, Kamionka i Oziemkówka.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
 3. Sołtys wsi Wilchta – tablica ogłoszeń.
 4. Sołtys wsi Dudka – tablica ogłoszeń.
 5. Sołtys wsi Kamionka – tablica ogłoszeń.
 6. Urząd Gminy Miastków Kościelny – tablica ogłoszeń przy ul. Rynek 6
 7. Sołtys wsi Oziemkówka – tablica ogłoszeń.