główna zawartość
artykuł nr 1

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Załączniki:
Petycja MB
Załącznik Nr 1 do Petycji 76 KB
artykuł nr 2

Wniosek/Prośba - Mierzmy zdalnie temperaturę Interesantów

Adresat:

1) Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)
2) Organ wykonawczy - jednostki pomocniczej o którym mowa w art 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571)  - sołectwo, dzielnica
3) Dyrektor Szkoły/Przedszkola/Żłobka - Placówki oświatowej - podległych Gminie (dla której Organem prowadzącym jest Gmina)
4) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej /Ośrodka Kultury - podległych Gminie (dla której Organem prowadzącym jest Gmina)§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z  wprowadzeniem screeningu wszystkich Osób wchodzących do Urzędu/Jednostki  - pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała.
Podmiot składający niniejszą prośbę ma na myśli nowoczesne -  bezkontaktowe systemy pomiaru temperatury Interesantów  z odczytem na monitorze - pozwalające poprzez zdalny odczyt ochronę w relacjach
Urzędnik/Interesant - Nauczyciel/Uczeń – Pracodawca/Pracownik w miejscu pracy na terenie gminy.

Mamy nadzieję, że Urzędy stosując zasady uczciwej konkurencji oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych -  wdrożą odpowiednie procedury zdalnego mierzenia temperatury ciała - dzięki którym osiągnięte zostaną kolejne cele związane z przeciwdziałaniem COVID 19, a w przyszłości ewentualnych innych epidemii.

Prośba/Petycja:
§2) Na mocy wyżej wzmiankowanych podstaw prawnych  - w nawiązaniu do wyżej wzmiankowanej argumentacji -  prosimy aby Wójt/Burmistrz/Prezydent - biorąc pod uwagę powyżej wskazany uzasadniony społecznie interes pro publico bono - przekazał niniejszą petycję wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom Świetlic Wiejskich, Dyrektorom Przedszkoli – Żłobki -placówki oświatowowe oraz organom wykonawczym jednostek pomocniczych-Sołtysom w rozumieniu art. 5 ustawy o samorządzie gminnym - Sołtysom.

Jako podstawę naszej prośby prosimy o przyjęcie trybu określonego w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)  
Fakultatywnie - przekazanie wniosku do szkół może nastąpić na podstawie art. 65 kpa

 

 


II Wniosek Odrębny:
§3) Na mocy przepisów §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r. - wnosimy o archiwizację otrzymanych materiałów dotyczących akcji wdrożenia procedury zdalnego pomiaru temperatury ciała.

Więcej informacji o zdalnym pomiarze temperatury ciała na dedykowanej stronie www.
 

 


III Wniosek Odrębny:  - procedowany w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej  - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy go do niniejszego pisma. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek i petycję (prośbę) w jednym piśmie  - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  

§4) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie  - czy Gmina posiada listę oficjalnych adresów e-mail - do komunikacji zdalnej z jednostkami pomocniczymi?
W odpowiedzi wystarczy podać TAK lub NIE.

Wnioskodawca:
SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
nr KRS: 0000475000
www.smebusiness.pl

artykuł nr 3

Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne

Załączniki:
Załącznik 14 KB
Załącznik 281 KB
artykuł nr 4

Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami

Załączniki:
Załącznik 443 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego

Załączniki:
Załącznik 95 KB