główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z otwarcia ofert - Prace konserwatorsko-restauratorskie

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - droga Stara Brzuza, Filipówka

artykuł nr 3

Informacja z sesji otwarcia ofert Budowa wodociągu w m. Głosków, Wilchta

artykuł nr 4

Prace konserwatorsko - restauratorskie zabytków ruchomych w budynku byłego kościoła w Borowiu

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Borowie, krajowy numer identyfikacyjny 53346900000000, ul. Sasimowskiego 2 08-412 Borowie, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 859 070, e-mail gmina@borowie.pl, faks 256 859 072.
Adres strony internetowej (URL): www.borowie.4bip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.borowie.4bip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.borowie.4bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 59 oraz z 2015 r. poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Borowie; 08-412 Borowie ul. A. Sasimowskiego 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace konserwatorsko - restauratorskie zabytków ruchomych w budynku byłego kościoła w Borowiu
Numer referencyjny: RG.271.06.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są „Prace konserwatorsko –restauratorskie zabytków ruchomych w budynku byłego kościoła w Borowiu” 1. Zadanie nr 1 Borowie, Prace konserwatorsko –restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu. W ramach których należy wykonać: 1.1 Demontaż podzespołów instrumentu, 1.2 Demontaż dmuchawy, miecha i kanału wiatrowego oraz obecnego urządzenia do kalikowania, 1.3 Wstępne oczyszczenie wszystkich elementów z zabrudzeń budowlanych, 1.4 Dezynfekcja i dezynsekcja elementów drewnianych, 1.5 Konserwacja / rekonstrukcja miecha i podawacza, 1.6 Zasilanie w powietrze: Zakup i instalacja nowej dmuchawy (przynajmniej 5-letnia gwarancja) + wykonanie skrzynki regulacyjnej i obudowy. 1.7 Oczyszczenie i konserwacja elementów konstrukcji nośnej organów/szafy organowej w zakresie podlegającym organmistrzowi, uzupełnienie stolarskie, stabilizacja; 1.8 Konserwacja wiatrownicy, 1.9 Konserwacja stołu gry (w tym rekonstrukcja okładzin klawiatury zgodnie z epoką i rekonstrukcja szyldów rejestrowych na porcelanie), 1.10 Konserwacja traktury z rekonstrukcją elementów uszkodzonych nieodwracalnie, 1.11 Piszczałki drewniane (oczyszczenie, rekonstrukcja, korekta długości, konserwacja, rekonstrukcja piszczałek brakujących i nieodwracalnie zniszczonych) 1.12 Piszczałki metalowe (oczyszczenie, naprawa, polerowanie, rekonstrukcja piszczałek brakujących i nieodwracalnie zniszczonych) 1.13 Montaż w obudowie organów, 1.14 Podłączenie systemu powietrznego, 1.15 Regulacja traktury, 1.16 Intonacja i strojenie, 1.17 Wykonanie dokumentacji konserwatorsko – restauratorskiej. Prace konserwatorskie szafy organowej 1.18 Przewiezienie zdemontowanych obiektów do pracowni konserwatorskiej, 1.19 Oczyszczenie z powierzchniowych zabrudzeń, 1.20 Ustalenie stratygrafii warstw malarskich i warstw złoconych, 1.21 Dezynsekcja obiektów, 1.22 Impregnacja partii osłabionych żerowaniem larw drzewojadów 1.23 Usunięcie wtórnych warstw malarskich po empirycznym dobraniu optymalnej metody, do warstwy najstarszej, 1.24 Usunięcie wtórnych złoceń, 1.25 Oczyszczenie i odtłuszczenie pierwotnych złoceń, 1.26 Uzupełnienie ubytków drewna, 1.27 Podklejenie łuszczących się partii gruntów, 1.28 Uzupełnienie ubytków gruntów, 1.29 Opracowanie powierzchni uzupełnienie tak aby pasowała do oryginału, 1.30 Uzupełnienie partii złoconych w miejscach dobrze zachowanych odpowiednio dobranym metalem. Pod punktowanie małych ubytków złotem mineralnym z żelatyną. Partie bardzo zniszczone należy przezłocić na nowo odpowiednio dobranym metalem w technice zbliżonej do oryginalnej, 1.31 Partie polichromowane zaizolować, 1.32 Partie polichromowane należy scalić kolorystycznie odpowiednio dobraną farbą, 2. Zadanie nr 2 Borowie, Prace konserwatorsko –restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku: W ramach których należy wykonać: 2.1 Przewiezienie zdemontowanych obiektów do pracowni konserwatorskiej, 2.2 Oczyszczenie z powierzchniowych zabrudzeń, 2.3 Ustalenie stratygrafii warstw malarskich i warstw złoconych, 2.4 Dezynsekcja obiektów, 2.5 Impregnacja partii osłabionych żerowaniem larw drzewojadów 2.6 Usunięcie wtórnych warstw malarskich po empirycznym dobraniu optymalnej metody, do warstwy najstarszej, 2.7 Usunięcie wtórnych złoceń, 2.8 Oczyszczenie i odtłuszczenie pierwotnych złoceń, 2.9 Uzupełnienie ubytków drewna, 2.10 Podklejenie łuszczących się partii gruntów, 2.11 Uzupełnienie ubytków gruntów, 2.12 Opracowanie powierzchni uzupełnienie tak aby pasowała do oryginału, 2.13 Uzupełnienie partii złoconych w miejscach dobrze zachowanych odpowiednio dobranym metalem. Pod punktowanie małych ubytków złotem mineralnym z żelatyną. Partie bardzo zniszczone należy przezłocić na nowo odpowiednio dobranym metalem w technice zbliżonej do oryginalnej, 2.14 Partie polichromowane zaizolować, 2.15 Partie polichromowane należy scalić kolorystycznie odpowiednio dobraną farbą, 2.16 Obrazy olejne na płótnie należy oczyścić z powierzchniowych zabrudzeń ze strony lica i odwrocia, 2.17 Usunąć pożółkłe werniksy, 2.18 Zdjąć z krosien, 2.19 Poddać zabiegom prostowania, 2.20 Uzupełnić ubytki gruntów, 2.21 Zaizolować werniksem, 2.22 Wykonać drobne retusze, 2.23 Założyć werniks końcowy, 2.24 Wykonać transport i montaż obiektów w kościele w Borowiu, 2.25 Wykonać dokumentacje konserwatorsko – restauratorską.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

37311300-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2020-10-12


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 150 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie wykonywania prac konserwatorskich.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 zamówienia, polegającego na: Zadanie Nr 1 - wykonaniu prac organmistrzowskich przy organach historycznych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. Zadanie Nr 2 - wykonał konserwacje przynajmniej jednego zabytku polegającego na rekonstrukcji ołtarza z obrazem malowanym farbami olejnymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1.2 Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia: Zadanie Nr 1 - co najmniej jednego organmistrza z tytułem mistrza z minimum 5 – letnim doświadczeniem zawodowym, który brał udział w realizacji lub realizuje, co najmniej 1 zamówienie polegające na konserwacji, wykonaniu organów piszczałkowych, wzorowanych na instrumencie historycznym; Zadanie Nr 2 - Konserwatora dzieł sztuki, w dziedzinie malarstwa i rzeźby polichromowanej lub posiada uprawnienia o kierunku jemu odpowiadającym, a ponadto posiadającym doświadczenie w zakresie konserwacji rzeźby polichromowanej i złoconej tj. brał czynny udział w co najmniej 1 odebranej realizacji projektu, polegającego na rekonstrukcji na podstawie fotografii oraz wszelkiej innej udostępnionej dokumentacji.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia załącznik do SIWZ - załącznik nr 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty składane przez Wykonawcę wyłącznie na pisemne wezwanie Zamawiającego po wcześniejszym dokonaniu przez niego oceny ofert i wyłonieniu oferty z najwyższą ilością punktów otrzymanych na podstawie kryteriów oceny ofert: a) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie zgodnie z Załącznikiem Nr 5, b) Dowody (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane) określające, że usługi wyszczególnione w Załączniku Nr 5 zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, c) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dyspozycji tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 4a, d) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia tj. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku w walutach innych niż PLN, zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu. e) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w niniejszym punkcie, musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy – w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. f) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności ( w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp) – w formie oryginału. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. g) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp) – w formie oryginału. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ. 3. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, podlega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany będzie, na pisemne wezwanie Zamawiającego (po wcześniejszym dokonaniu przez niego oceny ofert i wyłonieniu oferty z najwyższą ilością punktów otrzymanych na podstawie kryteriów oceny ofert) do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 ppkt e,f,g.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
mawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 zamówienia, polegającego na: Zadanie Nr 1 - wykonaniu prac organmistrzowskich przy organach historycznych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. Zadanie Nr 2 - wykonał konserwacje przynajmniej jednego zabytku polegającego na rekonstrukcji ołtarza z obrazem malowanym farbami olejnymi.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty wymienione w rozdziale 9.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a) Konieczności wprowadzenia zmian, zastosowania innych rozwiązań niż przyjęte w Dokumentacji rekonstrukcyjnej, wykonanie dodatkowej dokumentacji, przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych; b) Przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, z przyczyn od niego niezależnych i bez jego winy, c) Jeśli informacje, opinie, uzgodnienia, warunki oraz decyzje, o których mowa powyżej okażą się błędne albo niezupełne z przyczyn od Wykonawcy niezależnych i niezawinionych przy dochowaniu przez niego należytej staranności, d) W następstwie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a które skutkować mogą niemożliwością prowadzenia Prac, e) Jeżeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub konserwatorskich niezbędny będzie dodatkowy czas na realizację zamówienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. f) Zmiana podwykonawców w zakresie prac przewidzianych w ofercie do powierzenia wykonawcom o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania Umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu Umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w dokumentacji rekonstrukcyjnej, g) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, h) Zamawiający zrezygnuje z realizacji części Umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszelkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi Pracami, i) Zmiana stawki podatku od towarów i usług dokona odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy P. z. p), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 12. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, e) czas wykonania zmiany, f) wpływ zmiany na termin zakończenia Kontraktu, Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p. nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
artykuł nr 5

Przetarg - sprzedaż samochodu osobowego - służbowego

Wójt Gminy Borowie

ogłasza

przetarg nieograniczony ofertowy

na sprzedaż samochodu osobowego - służbowego :

Marka- Skoda Octavia / HATCHBACK

Rok produkcji- 2010 (data pierwszej rejestracji styczeń 2011 r.)

Silnik- 1,9 olej napędowy

Moc- 77 kW (105 KM)

Liczba drzwi - 4/5

Kabina - 5 osobowa

Przebieg - 224 110  km

OC do 31.12.2020 r.

Przegląd techniczny ważny do 10.01.2021 r.

 

Cena wywoławcza 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy zł)

Pojazd posiada zadrapania lakieru i wgniecenia elementów karoserii widoczne na załączonych zdjęciach. Pojazd serwisowany.

Opis samochodu :

1. Manualna skrzynia biegów, 5- biegowa.

2. Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe.

3. Elektrycznie sterowane szyby boczne przód i tył z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem.

4. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

5. Przednie reflektory przeciwmgielne.

6. Klimatyzacja manualna.

7. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem.

8. Immobilizer.

9. Komputer pokładowy.

10. Alarm z funkcją monitorowania wnętrza.

11. Czujnik parkowania- tył.

12. Radioodtwarzacz fabryczny z CD i zestawem głośników min. 4 głośniki i antena.

13. Koło zapasowe pełnowymiarowe.

14. Lakier metalizowany.

15. Systemy bezpieczeństwa:

  - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,

  - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania,

  - system stabilizacji toru jazdy,

  - system wspomagania awaryjnego hamowania.

16. Samochód na felgach stalowych 15’’ dla opon zimowych oraz opony letnie z obręczami kół ze stopów lekkich 16”.

17. Hak holowniczy składany.

18. Zderzaki, lusterka zewnętrzne i klamki drzwi w kolorze nadwozia.

19. Podłokietnik z chłodzonym schowkiem i nawiewem na tylną kanapę.

20. Tapicerka koloru ciemnego, welurowa.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Borowiu ul. A. Sasimowskiego 2 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg samochodowy” oraz wpłacenie wadium wysokości  500,00 zł na rachunek bankowy 58 921000080047353020000010 do 28 maja 2020r.

 

Termin składnia ofert upływa w dniu 29 maja 2020 r o godz. 11.00

 

Oferta winna zawierać : nazwę, adres i status prawny oferenta, datę sporządzenia ofert, sposób zapłaty, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i przyjmuje je bez zastrzeżeń, proponowaną cenę nabycia, potwierdzenie wpłaty wadium. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom kwota wadium, bez odsetek, zostanie zwrócona niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą, najwyższą cenę nabycia, sprzedający przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny ograniczający do oferentów, którzy złożyli te oferty o godz. 12.00. W dniu otwarcia oferty oferent, którego oferta będzie przyjęta, zobowiązany jest przed wydaniem mu przedmiotu przetargu do zapłaty ceny najpóźniej w ciągu 7 dni od powiadomienia go o wyniku przetargu. W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi. Przedmiot umowy zostanie wydany w dniu zapłaty.

Sprzedający nie ponosi winy za wady ukryte w oferowanym do sprzedaży samochodu. Zgłoszony do przetargu samochód można oglądać w godzinach od 8.00 do 15.00 przy budynku Urzędu Gminy w Borowiu od 22 do 29 maja, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu Gminy (tel 25 685 90 70 w 23 ).

 

Otwarcie oferty nastąpi w dniu 29 maja 2020 r o godz. 11.05 w Urzędzie Gminy w Borowiu ul. A. Sasimowskiego2

On-line na platformie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCrCoFWfIN00WOEa07LnViqQ

 

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni w czasie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 685 90 70 w 23.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do uznania, że przetarg nie dał rezultatu, unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

https://sprzedajemy.pl/skoda-octavia-1-9-tdi-borowie-2-6bea9f-nr61743659