główna zawartość
artykuł nr 1

P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2020 z obrad XXVI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXVI sesji rady gminy Borowie, a następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania i potwierdzenie swojej obecności. Wydruk komputerowy potwierdzenia obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1. Otwarcie  XXVI sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXV sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 5. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia diety dla sołtysów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.
 11. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 12. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

 

 

 

Następnie poinformowała, iż wpłynął wniosek Wójta Gminy Borowie o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punktów: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034 oraz Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2021.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do zaproponowanego wniosku Wójta Gminy.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad. Wniosek oraz protokół z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu

W wyniku głosowania wniosek o wprowadzenie dodatkowych punktów został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad łącznie z dodatkowymi punktami.

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

 

 1. Otwarcie  XXVI sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXV sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 5. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia diety dla sołtysów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2021.
 13. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 14. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Gminy. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Tomasza Majczynę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Tomasz Majczyna poinformował, iż zgodnie z ustawą dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący z osobą kierowaną uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby kierowane nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Schronisko dla bezdomnych jest jedną z form ośrodka wsparcia.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały i poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 4 do protokołu

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w  sprawie ustalenia diety dla sołtysów.

Na początku Wójt gminy poinformował, że praca sołtysa to nie tylko udział w sesjach rady. Następnie dodał, że w dotychczasowym projekcie sołtys za nieobecność w sesjach tracił w 100% diety. Poinformował, że w projekcie uchwały jest zapis, który  ogranicza potracenia w całości diety za nieobecność na sesji.

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Tadeusza Baranka przewodniczącego Komisji Rewizyjne o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Tadeusz Baranek przedstawił plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2021.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego  projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta gminy o przedstawienia projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Wójt gminy poinformował, że uchwała przyjęta przed laty nie zawierała paragrafu, który mówi o tym że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Następnie dodał, że dokonaliśmy takich zmian wprowadzając paragraf mówiący o tym że uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym. Uchwała została ogłoszona, natomiast w międzyczasie Prokurator zaskarżył tą uchwałę jako nie zgodną z prawem. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność pierwszej uchwały, to zmiana również traci ważność i dlatego zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały. Uchwała ma aktualną podstawę prawną i paragraf, który mówi, że podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dodał, że załącznik do uchwały nie uległ zmianie.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 7 do protokołu

Ad pkt 8 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Marzenę Nowak przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowiu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2021.

Marzena Nowak poinformowała, iż zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminna komisja ma obowiązek przedstawić radzie gminy plan działania na kolejny rok. Następnie przedstawiła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

 

Ad pkt. 9

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad pkt. 10

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad pkt 11

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu

 

Ad pkt 12

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

Skarbnik Gminy Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2021.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad pkt 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad pkt 14. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy szeroko omówiła sprawozdanie Rady Gminy Borowie za rok 2020. Sprawozdanie Rady Gminy stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Wójt gminy w imieniu swoim, Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącej złożył życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku.

 

Ad. pkt. 15. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXVI sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXVI sesji Rady Gminy.

 

ProtokolantPrzewodnicząca Rady Gminy
Karolina GrążkaAlicja Szaniawska

 

artykuł nr 2

P R O T O K Ó Ł nr XXV/2020 z obrad XXV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 16 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

  Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXV sesji rady, a następnie przywitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

  Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie  XXV sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 7. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 8. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu

 

Ad pkt. 3 Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXIV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, że na wszystkich komisjach bardzo szczegółowo był omawiany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 oraz budżetu Gminy Borowie na 2021 rok, dlatego zwróciła się z prośbą do Pani Skarbnik, aby przedstawiła w skrócie projekty uchwał.

 

Ad pkt. 4 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

  Hanna Ośko przedstawiając projekt uchwały poinformowała, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borowie obejmuje lata 2021-2034, ponieważ na ten okres planowana jest spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Następnie poinformowała, że uchwała składa się z trzech załączników: „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”, „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2021-2034”.  Następnie odczytała treść projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034. Dodała, że na poszczególnych komisjach nie były zgłoszone żadne uwagi do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

  Następnie odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach wydanej w sprawie  przedłożenia przez Wójta Gminy Borowie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034.

Pytań nie zadano. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad pkt. 5 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2021 rok.

  Hanna Ośko przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu i nie wniosły żadnych uwag.

  Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie przedłożenia przez Wójta Gminy Borowie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad pkt. 6 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Sekretarz Gminy Marta Serzysko przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia Programu współpracy. Następnie dodała, że projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, które zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borowie dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w terminie od 5 do 23 listopada 2020 roku. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do zaproponowanego projektu Programu współpracy. Program zawiera wszystkie elementy wymagane ustawowo, czyli główne cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy programu, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu i sposób realizacji programu, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji, tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach. Dodała, że w projekcie uchwały zostanie wprowadzony zapis mówiący o tym ze uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie  zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6  do protokołu.

 

Ad pkt 7 Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

 

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie  pomiędzy sesjami, przekładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy. Następnie poinformował, że wczoraj gościliśmy Pana Posła Grzegorza Woźniaka, który w imieniu rządu Pana Premiera przekazał nam symboliczny czek w kwocie 3 000 000zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  na inwestycje wodociągowo kanalizacyjne w gminie Borowie. Dodał, że w kolejnym roku będziemy więcej ulic remontować, modernizować, kłaść nawierzchnie, ponieważ ostatnie trzy lata, które zostały tej w kadencji chcielibyśmy zmienić oblicze naszych dróg. Wójt gminy poinformował, że powiat ma w swoich planach modernizacje drogi w Lalinach, Jaźwinach i zakończenie odcinka w Iwowem. Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad pkt. 8 Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

 

  Głos zabrał sołtys wsi Filipówka  Leon Zawadka w sprawie bioodpadów zapytał czy musi być specjalny kompostownik, czy można rzucać na płytę obornikowa oraz czy musi posiadać jakąś tabliczkę z napisem że jest to kompostownik?

  Wójt Gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że nie można wyrzucać na płytę obornikową. Bioodpady muszą być wyrzucane do kompostownika, nie musi być to zakupiony specjalny pojemnik.  Ma być to miejsce wydzielone w części posesji, które będzie jasno wynikało że jest to kompostownik i znajdują się w nim materiały kompostowane. Następnie dodał, że nie musi posiadać napisu, musi być wydzielony, ogrodzony elementami drewnianymi bądź siatką, żeby jasno wynikało że jest to miejsce do kompostowania.

Wójt gminy w imieniu swoim, Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącej złożył radnym, sołtysom oraz wszystkim obecnym na sesji życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

  Więcej pytań nie zadano.

 

Ad pkt. 9 Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXV sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXV sesji Rady Gminy.

 

ProtokolantPrzewodnicząca Rady Gminy
Karolina GrążkaAlicja Szaniawska

 

artykuł nr 3

P R O T O K Ó Ł nr XXIV/2020 z obrad XXIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXIV zdalnej sesji rady gminy Borowie, a następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, radnych rady gminy Borowie, Panią skarbnik gminy Hannę Ośko oraz osoby obsługujące dzisiejszą zdalną sesję Panią Karolinę Grążka i Pana Marcina Ositka.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sprawdzenie listy obecności, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu oraz głosowanie nad przyjęciem uchwał będzie odbywać się według listy imiennej. Następnie sprawdzono listę obecności. Wydruk komputerowy potwierdzenia obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1. Otwarcie  XXIV sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.
 7. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 8. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie stwierdzono. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXIII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXIII sesji Rady Gminy. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy Wiesława Gąskę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Wójt gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, że w 2003 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Proponuje się dodać nowe zmiany, które dotyczą obciążania nieruchomości gminnych, służebnością przesyłu nieruchomości gminnych takich jak: odprowadzających płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne.  Chodzi głównie o to że w tej chwili procedujemy nad wyrażeniem zgody na ustalenie przesyłu przez grunta należące do gminy Borowie. Następnie dodał, że wniosek złożył Rejon Energetyczny, który chce wymienić linie słupową średniego napięcia, dlatego potrzebna jest zgoda Rady Gminy bądź Wójta aby wyrazić zgodę na przesył czy przebieg danej linii.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad pkt. 5

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła skarbnika gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad pkt. 6

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad pkt 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz zawarte umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad pkt 8. Sprawy różne.

Radna Dominika Gora poinformowała, że na odcinku drogi Borowie – Kamionka jest dziura w asfalcie.

Wójt Gminy poinformował, że należy tą kwestie zgłosić do Wydziału Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego.

 

Ad. pkt. 9. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXIV zdalna sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXIV sesji Rady Gminy.

 

 

ProtokolantPrzewodnicząca Rady Gminy
Karolina GrążkaAlicja Szaniawska

 

artykuł nr 4

P R O T O K Ó Ł nr XXIII/2020 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 18 listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady zdalnej XXIII sesji rady gminy Borowie, a następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, radnych rady gminy Borowie, Panią skarbnik gminy Hannę Ośko, Panią Danutę Bielak-Baran Inspektor ds. podatków i opłat oraz osoby obsługujące dzisiejszą zdalną sesję Panią Karolinę Grążka i Pana Marcina Ositka.

Ze względu na problemy techniczne mikrofonu radna Marzena Nowak głosowała telefonicznie, dzwoniąc do Przewodniczącej Rady Gminy.

Następnie poinformowała, że sprawdzenie listy obecności, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu oraz głosowanie nad przyjęciem uchwał będzie odbywać się według listy imiennej. Następnie sprawdzono listę obecności. Wydruk komputerowy potwierdzenia obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1. Otwarcie  XXIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Borowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Brzuskowola.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
 9. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego ma obszarze Gminy Borowie na rok 2021.
 10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2021.
 11. Podjecie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.
 16. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2020 roku.
 17. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 18. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie stwierdzono. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXII sesji Rady Gminy. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy Wiesława Gąskę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Borowie.

Wójt gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, że aglomeracje wyznacza się w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Z dniem 31.12.2020r. upływa termin ważności aktów prawa miejscowego wyznaczających obszar i granice aglomeracji, które zostały podjęte na mocy przepisów uchylonej ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. Tym samym, po roku 2020 dotychczasowe akty w postaci uchwał sejmików województw oraz rozporządzeń wojewodów nie będą ważne. Dlatego, aby gmina pozostała w zgodzie z Prawem Wodnym, zobowiązana jest do przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie. Dodał, że gmina Borowie otrzymała pozytywne uzgodnienie.

W skład dotychczasowej aglomeracji wchodzi osiem wiosek: Borowie, Chromin, Dudka, Głosków, Kamionka, Łopacianka, Nowa Brzuza, Stara Brzuza. Załącznik nr 2 określa mapę aglomeracji.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Borowie.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 4 do protokołu

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Brzuskowola.

Wójt gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, że dotyczy sprzedaży dwóch działek o pow. 0,27 ha oraz 0,3000ha, co łącznie daje nam 0,57ha. Jedna działka o numerze 54/3 jest zabudowana, mieści się na niej budynek po byłej szkole, natomiast druga działka jest poza terenem zabudowanym. Wpłynął wniosek   z zamiarem kupna tej nieruchomości oraz o rozbudowę budynku. Nabyć te działki chce dotychczasowy dzierżawca. We wniosku deklaruje ze chce rozbudować i prowadzić działalność oświatową. Należałoby podjąć uchwałę w sprawie zgody na sprzedaż danej nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Rady Krzysztof Kowalski zapytał, czy ma być to działalność na takiej zasadzie jak MOW w Borowiu? Czy będzie tam nowy ośrodek wychowawczy?

Wójt gminy  udzielając odpowiedzi poinformował, że budynek nie przeszedł zmiany użytkowania, czyli jest to budynek szkolny i można tylko prowadzić działalność oświatową. Następnie wspominał, iż tam ośrodka nie ma, w tej chwili jest tam szkoła, do której dowożona jest młodzież, nauczyciele prowadzą tam zajęcia zawodowe.

Więcej pytań nie zadano.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Brzuskowola. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

 

 

Ad pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty.

Wójt gminy wyjaśnił co to jest metoda - to liczba osób i kwota od jednej osoby miesięcznie. Opłata jest kwartalna, płacimy do końca pierwszego miesiąca kwartału. Proponujemy opłatę wysokości 25 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, dla pozostałych osób którzy zadeklarują, że będą mieli kompostownik to proponuje się opłatę w wysokości 20 zł. Natomiast jeżeli podmiot, który będzie odbierał odpady stwierdzi że któreś z gospodarstw oddaje odpady niesegregowane to sporządza protokół, zawiadamia urząd, jeżeli zostanie to potwierdzone przez pracownika urzędu  to możemy nałożyć za dany miesiąc karę w postaci 3 krotności, czyli 75 zł od osoby w konkretnym miesiącu.

Głos zabrał radny Grzegorz Kowalski, kto protokół sporządza, jeżeli odpady są niesegregowane i jak ma to wyglądać technicznie?

Wójt gminy udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że przedsiębiorca który odbiera odpady z gospodarstwa stwierdzi że są odpady niesegregowane to sporządza protokół i zawiadamia telefonicznie urząd, następnie pracownik z urzędu będzie jechał w celu potwierdzenia danego faktu.

Radny Tomasz Metera zapytał czy w kwestii ceny odpadów mamy coś do powiedzenia, czy sprzeciw może spowodować jakieś negocjacje np. obniżenie ceny?

 Wójt gminy poinformował, że możemy nie podpisać umowy, ale to wówczas nic nie da. Do przetargu zgłosiło się konsorcjum firm, czyli dwie połączone firmy żadna inna firma nie przystąpiła. Ogłaszane przetargi pokazują, że u nas w gminie jeszcze nie jest najwyższa kwota.

Radny Tomasz Metera odniósł się do kwestii opon i do tego że mieszkańcy słabo segregują odpady.

Wójt gminy poinformował, że rocznie oddajemy ok. 750 ton odpadów, a miesięcznie ok. 60 ton W przyszłym roku odpady będą obierane dwa razy w miesiącu.

Radna Ewa Wielgosz zapytała: czy nie można płacić tylko za odpady które są oddawane w danym miesiącu, a nie za każdy miesiąc w którym odpady są nie oddawane ?

Wójt gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że według przepisów nie można. Opłaty za odpady  od stycznia2021 roku będziemy płacić nie ryczałtowo tylko za tonaż wyprodukowanych odpadów. Każdy samochód będzie ważony  i płacić będziemy za każdy kilogram odpadów. W przyszłym roku nie będzie objazdowej zbiórki wielogabarytowej, natomiast gabaryty będzie trzeba przywieść na PSZOK do Borowia.

Więcej pytań nie zadano.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów, przy trzech głosach przeciw i jednym wstrzymującym. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 7 do protokołu

 

Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała, radnych że na wszystkich komisjach bardzo szczegółowo były omawiane projekty uchwał podatkowych na 2021 rok dlatego zaproponowała aby na sesji odczytać projekty uchwał i przystąpić do głosowania.

 

Ad pkt 8 Przewodnicząca odczytała treść projektu uchwały w sprawie określenia  wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 202. Zapytała o uwagi do przedstawionego projektu.

Wójt Gminy Pan Wiesław Gąska poinformował, że stawki zostają bez zmian w porównaniu do ubiegłego roku.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad pkt 9.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2021. Następnie poinformowała, że wzrost nastąpił o 1,10 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad pkt 10.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2021. Następnie poinformowała, iż stawki  nie uległy zmianie w porównaniu do roku ubiegłego.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad pkt 11.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu  uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2021.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad pkt. 12

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu  uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2021. Następnie poinformowała, że podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wzrósł o 2,50 zł, natomiast dla osób nie będących rolnikami za 1 ha gruntów gospodarstw wzrósł o 5 zł. w porównaniu do ubiegłego roku.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 12 do protokołu.

Ad pkt.13

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad pkt. 14

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła skarbnika gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad pkt. 15

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 15 do protokołu.

 

  Ad pkt. 16

  Skarbnik gminy przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2020 roku.

 

Ad pkt 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz zawarte umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Ad pkt 18. Sprawy różne.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez Wójta, Przewodniczącą Rady oraz radnych. Poprosiła o szczegółowe zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych za 2019 rok w biurze rady u Pani Karoliny Grążka.

Następnie głos zabrała radna Maria Sabak zapytała, czy światłowód będzie prowadzony do Lalinek?

Wójt gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że inwestycje prowadzi firma Orange. Inwestycja ta prowadzona jest na trasie Garwolin  przez Latowicz do Siennicy. Dodał, że jest to światłowód prowadzony przewodami napowietrznie lub ziemnie. Jest to rządowy projekt wyeliminowania białych plam czyli braku  internetu i doprowadzenia go do placówek oświatowych. Mieszkańcy mogą zgłosić potrzebę wykonania takiej inwestycji. Wójt gminy poinformował, że zostanie  wysłana do mieszkańców gminy wraz z dokumentami dot. opłat za odpady komunalne informacja z adresem strony na której będzie trzeba się zarejestrować  i zgłosić potrzebę wykonania tej inwestycji.

 

Ad. pkt. 19. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXIII zdalna sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXIII sesji Rady Gminy.

 

ProtokolantPrzewodnicząca Rady Gminy
Karolina GrążkaAlicja Szaniawska

   

 

artykuł nr 5

P R O T O K Ó Ł nr XXII/2020 z obrad XXII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 września 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXII sesji rady, a następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów, oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania i potwierdzenie swojej obecności. Wydruk komputerowy potwierdzenia obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1. Otwarcie  XXII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.
 7. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 8. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXI sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Gminy. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Pana Jacka Waleckiego, Kierownika Wydziału Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.

Jacek Walecki przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie. Poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 4 do protokołu

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran, Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.

Izabela Baran przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.

Radny Grzegorz Kowalski spóźnił się 10 minut, ze względów technicznych radny Grzegorz Kowalski nie głosował elektronicznie związku z tym głosował według listy imiennej, która stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. Poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 4 oraz lista imienna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

 

 

Ad pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Izabelę Baran o przedstawienie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok.

Izabela Baran przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Głos zabrał radny Krzysztof Kowalski, zapytał co będzie robione jeżeli chodzi o rozbudowę budynku szkolnego w Głoskowie.

Wójt udzielając odpowiedzi poinformował, że zostaną dobudowane dwie sale lekcyjne, szatnie, gabinet dyrektorski oraz sekretariat.

Więcej pytań nie zadano.

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 6 oraz lista imienna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad pkt 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad pkt 8. Sprawy różne.

Tadeusz Świątek zapytał się czy śmieci z przystanków można wrzucić do kontenera przy szkole w Iwowem?, Do kogo należy oczyszczanie pasa drogi od krzyżówek do pętli?

Wójt poinformował, że będzie można wrzucić śmieci z przystanków do kontenera przy szkole, dodał, że poinformuje o podjętej decyzji Dyrektorkę Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem.

Co do oczyszczania pasa drogowego Wójt poinformował, iż droga należy do Powiatowego Zarządu Dróg, następnie dodał, że zwróci się z prośbą, aby usunęli nieprawidłowości.

Tomasz Metera  zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie planowanej inwestycji dotyczącej przełączenia wody z ujęcia ze Stoczka Łukowskiego do Kamionki.

Wójt gminy udzielił wyjaśnień w kwestii planowanej inwestycji gminnej dotyczącej  przełączenia wody z ujęcia ze Stoczka Łukowskiego do Kamionki. Następnie zwrócił się z prośbą, by uspokajać mieszkańców  u których budzą się wątpliwości.

Więcej spraw nie wniesiono.

 

Ad. pkt. 9. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXII sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXII sesji Rady Gminy.

ProtokolantPrzewodnicząca Rady Gminy
Karolina GrążkaAlicja Szaniawska