główna zawartość
artykuł nr 1

P R O T O K Ó Ł Nr XIX/2020 z obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 22 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych  stanowi załącznik do protokołu.

  Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XIX nadzwyczajnej sesji rady, a następnie przywitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, Hannę Ośko skarbnika gminy Borowie, radnych rady gminy Borowie oraz osoby obsługujące.

  Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że mamy trzecią zdalną sesję Rady Gminy Borowie, następnie sprawdzono listę obecności. Wydruk komputerowy potwierdzenia obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

  Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.
 5. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie stwierdzono. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

  Ad. pkt. 3 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy Wiesława Gąskę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

  Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

  Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały i poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 3 do protokołu

 

Ad. pkt. 4 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uzasadnienie i treść uchwały w sprawie zmian   w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała radnym, że termin składania oświadczeń majątkowych mija 31 maja 2020 roku.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusję w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XIX sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XIX sesji Rady Gminy.

 

 

 

ProtokolantPrzewodnicząca Rady Gminy
Karolina GrążkaAlicja Szaniawska

 

artykuł nr 2

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2020 z obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 kwietnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych  stanowi załącznik do protokołu.

  Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XVIII nadzwyczajnej sesji rady, a następnie przywitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Hannę Ośko skarbnika gminy Borowie, radnych rady gminy Borowie oraz osoby obsługujące.

  Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że mamy drugą zdalną sesję Rady Gminy Borowie, następnie sprawdzono listę obecności. Wydruk komputerowy potwierdzenia obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu

 

  Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.
 4. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie stwierdzono. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad. pkt. 3 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusję w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XVIII sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XVIII sesji Rady Gminy.

 

ProtokolantPrzewodnicząca Rady Gminy
Karolina GrążkaAlicja Szaniawska
artykuł nr 3

P R O T O K Ó Ł nr XVII/2020 z obrad XVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 22 kwietnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych  stanowi załącznik do protokołu.

  Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XVII sesji rady, a następnie przywitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, Hannę Ośko skarbnika gminy Borowie, radnych rady gminy Borowie oraz osoby obsługujące.

  Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że mamy pierwszą zdalną sesję Rady Gminy Borowie, sprawdzenie listy obecności, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu oraz głosowanie nad przyjęciem uchwał będzie odbywać się według listy imiennej.

  Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Borowie Nr XV/76/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na uchwałę Rady Gminy Borowie Nr XV/76/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2020-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borowie za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu za rok 2019.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOK oraz GBP w Borowiu za rok 2019.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności SP ZOZ w Borowiu za rok 2019.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2019 rok.
 14. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 15. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Następnie poinformowała, iż wpłynął wniosek wójta gminy Borowie o wprowadzenie zamiany w porządku obrad: zmiana polega na wykreśleniu w punkcie szóstym z porządku obrad podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023 na wprowadzenie pod obrady sesji punktu podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023. Przewodnicząca rady gminy poprosiła o uwagi do zaproponowanego wniosku wójta gminy.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem wniosku o zamianę punktu.

W wyniku głosowania wniosek o wprowadzenie zmiany punktu został przyjęty jednogłośnie.

Protokół z głosowania nad przyjęciem wniosku wójta stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W związku z problemami technicznymi radna Halina Barcikowska, głosować będzie telefonicznie.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z zamienionym punktem.

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Borowie Nr XV/76/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na uchwałę Rady Gminy Borowie Nr XV/76/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2020-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borowie za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu za rok 2019.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOK oraz GBP w Borowiu za rok 2019.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności SP ZOZ w Borowiu za rok 2019.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2019 rok.
 14. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 15. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

 

Protokół z głosowania nad przyjęciem porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad pkt. 3 Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XVI sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XVI sesji Rady Gminy.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Borowie Nr XV/76/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  

Głos zabrał radny Krzysztof Kowalski czy zmiana polega na dodaniu tylko § 3?

Alicja Szaniawska poinformowała, że poprzedniej uchwale zabrakło zapisu, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  Wójt poinformował, że uchwała ta została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Prokuratora, zarzutem było to, że uchwała podjęta w 2012 roku wchodziła w życie z dniem podjęcia, natomiast Pan Prokurator uznał, że jest to prawo miejscowe i musi być opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na uchwałę Rady Gminy Borowie Nr XV/76/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Wójt  poinformował, że przed chwilą głosowaliśmy nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Borowie Nr XV/76/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Następnie poinformował, że Prokurator zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę z 2012 roku, która wchodziła w życie z dniem podjęcia, natomiast Prokurator uznał, że jest to prawo miejscowe i musi zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała ta została już zmieniona, wyłącznie tytułem uchwały jest przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały, następnie zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2020-2023

Wójt poinformował, że na ostatniej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2020-2023, w wyniku analizy przez nadzór prawny otrzymaliśmy zastrzeżenie co do treści przyjętego programu. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii nie zawierał diagnozy wstępnej występowania problemu narkomanii i został o tą diagnozę poszerzony, a także nie było wskazanych realizatorów czy współrealizatorów programów. To znaczy była wskazana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemu Alkoholowego, zdaniem nadzoru prawnego powinny być to jednostki organizacyjne, takie jak: policja, GKRPA, placówki oświatowe, kuratorzy czy też inne jednostki organizacyjne, również punt ten został poszerzony. W związku z tak istotnymi zmianami w programie, poprzednia uchwała zostanie uchylona.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2020-2023.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. pkt. 7 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borowie za rok 2019.

Poinformowała że Państwo Radni otrzymali w materiałach ocenę zasobu, więc można było się zapoznać jak sytuuje się w różnych sytuacjach gm. Borowie, jeśli chodzi w skali powiatu czy województwa. W związku z obecną sytuację nie ma osoby która by przedstawiła dokładniej ocenę zasobów pomocy społecznej.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. pkt. 8 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Państwo radni otrzymali w materiałach sprawozdania, z którymi radni mieli możliwość zapoznać się.

Ad. pkt. 9 -13 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do sprawozdań.

Pytań nie wniesiono. 

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Sprawozdania z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu za rok 2019 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Sprawozdania z działalności GOK oraz GBP w Borowiu za rok 2019 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Sprawozdania z działalności SP ZOZ w Borowiu za rok 2019 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2019 rok stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad pkt 14. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz umowy.

Wójt gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym zakupione laptopy zostaną przekazane do placówek oświatowych, następnie dyrektorzy szkół przekażą uczniom,  którzy nie mają komputerów w domu i będą mogli pracować zdalnie na tych laptopach.

Sprawozdanie wójta gminy stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad pkt 15. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że został wydłużony termin składania oświadczeń majątkowych do 31 maja 2020 roku.

 Więcej pytań i uwag nie wniesiono.

 

Ad pkt 16. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusję w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XVII sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XVII sesji Rady Gminy.

 

 

 

ProtokolantPrzewodnicząca Rady Gminy Borowie
Karolina GrążkaAlicja Szaniawska

 

Protokolant   Przewodnicząca Rady Gminy

artykuł nr 4

P R O T O K Ó Ł nr XVI/2020 z XVI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 24 marca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

Stan radnych 15, obecnych na sesji 13 radnych, co stanowi 86,67% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych  stanowi załącznik do protokołu.

  Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XVI sesji rady, a następnie przywitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, radnych rady gminy Borowie oraz wszystkich przybyłych na sesję.

  Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   o zmianę rodzaju miejscowości „Głosków – Kolonia” na Głosków – „wieś”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   o zmianę rodzaju miejscowości Podlaliny (kolonia) na Iwowe – „wieś”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości „Gózd - Kolonia” na Gózd – „wieś”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   o zmianę rodzaju miejscowości „Borowie - Kolonia” na Borowie – „wieś”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości „Chrominek (kolonia)” na Chromin – „wieś”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borowie na lata 2020-2022.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminie Borowie.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2020 roku.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie

na lata 2020-2034.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

16.   Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

17.   Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

18.   Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad pkt. 3 Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XV sesji Rady Gminy.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Państwo Radni otrzymali wszystkie materiały, aby sesja mogła polegać na przyjęciu projektu uchwał, z którymi Państwo Radni mogli zapoznać się wcześniej.

 

Ad pkt 4.. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości „Głosków – Kolonia” na Głosków – „wieś”.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Podlaliny (kolonia) na Iwowe – „wieś”

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 5 do protokołu

 

Ad. pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości „Gózd - Kolonia”– na  Gózd - „wieś”

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. pkt. 7 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości „Borowie - Kolonia” na Borowie – „wieś”.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. pkt. 8 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Chrominek (kolonia) na Chromin – „wieś”.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad pkt. 9 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2023.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad pkt. 10 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2023.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad pkt.11 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borowie na lata 2020-2022

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad pkt.12 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borowie.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 12 do protokołu.

 

 

Ad pkt 13 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2020 roku.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad pkt. 14 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad pkt. 15 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad pkt 16. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz umowy. Sprawozdanie wójta gminy stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wójt gminy poinformował, że znajdujemy się w trudnej, niebezpiecznej sytuacji dla wszystkich, prosi  o zachowanie ostrożności. Wspomniał, że szkoły są zamknięte oraz nie pracuje obsługa. Zostało wyłączone ogrzewanie w tych placówkach, aby zaoszczędzić.

Poinformował, że mamy zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób, będzie to kontrolowane. Kto nie będzie przestrzegał zasad może zostać  ukarany  do 5 tysięcy złotych. Osoby, które są w kwarantannie, bądź są pod obserwacją nie powinni wychodzić z domu.

Na terenie Gminy Borowie są prowadzone takie kontrole.

Wójt Gminy poinformował, że Urząd Gminy czynny jest od godz. 8 do godz. 14. Przeciętnie interesantów jest 14-15,  w dniu dzisiejszym do kasy było 11 interesantów. Wspomniał również, iż Bank Spółdzielczy w Borowiu miał zostać zamknięty, ale po rozmowie z Centralą Banku w Garwolinie bank będzie czynny do końca tygodnia, ponieważ jest problem z obsadą.

 

Ad pkt 17. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała radnym o konieczności składania oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

 Więcej pytań i uwag nie wniesiono.

 

Ad pkt 18. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XVI sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XVI sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

ProtokolantPrzewodnicząca Rady Gminy
Karolina GrążkaAlicja Szaniawska

 

artykuł nr 5

P R O T O K Ó Ł Nr XV/2020 z obrad XV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 24 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XV sesji rady, a następnie przywitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek sesji:

1.   Otwarcie XV sesji Rady Gminy.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie

na lata 2020-2034.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

7.   Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

8.   Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

9.   Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad pkt. 3 Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XIV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy Panią Martę Serzysko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.

Marta Serzysko przedstawiając projekt uchwały poinformowała, iż zgodnie z ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela organ prowadzący wyodrębnia środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% od aktualnych środków wydatkowanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wielkość środków wyodrębnionych dla każdej ze szkół z terenu gminy Borowie określa załącznik do uchwały. Preferowane specjalności oraz formy kształcenia nauczycieli zostały uzgodnione z dyrektorami szkół na podstawie diagnozy oraz faktycznych potrzeb. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół na podstawie paragrafu 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie na które dofinansowanie jest przyznawane w kwocie 3 000 zł. Marta Serzysko dodała również, iż projekt przedmiotowej uchwały uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad pkt 7. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia. Sprawozdanie wójta gminy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad pkt 8. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Izabelę Baran kierownika wydziału finansów i budżetu o przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

Izabela Baran szeroko omówiła sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

Więcej pytań i uwag nie wniesiono.

 

Ad pkt 9. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XV sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XV sesji Rady Gminy.

 

 

Protokolant

Przewodnicząca Rady Gminy
Karolina GrążkaAlicja Szaniawska