główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 08.02.2019 r.

RG.6733.1.7.2018

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

zawiadamiam,

że w dniu 08.02.2019 r. Wójt Gminy Borowie wydał, na rzecz Wnioskodawcy – Gmina Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie budynku garażowego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiu, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 194/9 obręb Borowie, gmina Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.