główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 08.05.2019 r.

  RG.6733.1.8.2018

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 08.05.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 15/1, 279, 280 obręb Wilchta; 679, 675, 678, 99/7, 99/10, 99/13, 99/16, 99/19, 102/1, 103/4, 103/6, 106/1, 106/3, 681, 98/7, 683, 230/1 obręb Głosków, gmina Borowie, na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.
  4. Sołtys wsi Wilchta – tablica ogłoszeń.