główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 07.08.2019 r.

RG.6733.1.6.2019

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 26.07.2019 r.), w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Elżbieta Marta Czamara - Szyszkowska, reprezentujący firmę ZUH Instalacji Sanitarnych i Gazowych Ryszard Czamara ul. Nadwodna 12, 08-400 Garwolin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ? 63PE, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 179/1 obręb Wilchta oraz na działkach o nr ew. 3/3, 3/2, 2/11 obręb Dudka, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

  1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
  3. Sołtys wsi Wilchta – tablica ogłoszeń.

Sołtys wsi Dudka – tablica ogłoszeń.