główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

  Borowie, dnia 13.09.2019 r.

RG.6733.1.8.2019

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 06.08.2019 r. (uzupełniony w dniu 06.09.2019 r.) PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu której działa Pełnomocnik ENERGOBUDOWA7 Jakub Kamiński, ul. Przylesie 7A/1, 05-110 Jabłonna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia: linii kablowej SN-15 kV; linii kablowej NN-0,4 kV; kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4; słupów linii napowietrznej NN-0,4 kV; słupów linii napowietrznej SN-15 kV, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 625/1, 625/2, 696, 687, 688, 200/1, 200/2, 623/1 i 697/4 obręb Głosków, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

  1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
  3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie Wywieszono dnia…………………………………………

należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy w Borowiu

ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie   Zdjęto dnia……………………………………………………

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  (pieczęć urzędu oraz podpis osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)