główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

  RG.6733.1.6.2019

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 08.11.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ?63PE o długości ok. 95,0m i ciśnieniu 0,4MPa, przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 179/1 obręb Wilchta oraz na działkach o nr ew. 3/3, 3/2, 2/11 obręb Dudka, gmina Borowie, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Elżbieta Marta Czamara - Szyszkowska, reprezentujący firmę ZUH Instalacji Sanitarnych i Gazowych Ryszard Czamara ul. Nadwodna 12, 08-400 Garwolin.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Dudka – tablica ogłoszeń.
  4. Sołtys wsi Wilchta – tablica ogłoszeń.