główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

RG.6220.1.5.2019                                                                                                 Borowie, dnia 29.11.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

informuję,

 

że w dniu 29 listopada 2019 roku, na wniosek Pani Zuzanny Lis będącej pełnomocnikiem firmy New Energy Investmens Sp. z o.o. ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa z dnia 15.07.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dniu 17.07.2019 r., uzupełniony w dniu 31.07.2019 r.), została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 344, 345, 346/2 obręb ewidencyjny Iwowe, położonej w gminie Borowie”.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: z kartą informacyjną przedsięwzięcia, pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz opinią wodnoprawną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, pok. 5 w godz. 8.00-16.00. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy przy ul. Sasimowskiego 2 i tablicy ogłoszeń sołectwa Iwowe.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

  1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl
  3. Sołtys wsi Iwowe – tablica ogłoszeń.

 

 

 

 

Po upływie terminu obwieszczenia, obwieszczenie                     Wywieszono   dnia:……………………........

należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy Borowie

ul. A. Sasimowskiego 2                                                                             Zdjęto dnia:……………………........

08-412 Borowie