główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

RG.6220.1.1.2018

Borowie, dnia 12.12.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie


 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

informuję,

że w dniu 12 grudnia 2018 roku, na wniosek Gospodarstwa Rolnego w Mieni Przemysław Szopa z siedzibą Mikanów 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lutego 2018 roku, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego położonego na działkach o nr ewid. gr. 632/1, 632/5, 632/7, 632/10, 632/11 obręb Gózd, gmina Borowie, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz postanowieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, pok. 5 w godz. 8.00-16.00. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy przy ul. Sasimowskiego 2 i tablicy ogłoszeń sołectwa Łopacianka.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
1.  Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
2.  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl
3.  Sołtys wsi Gózd – tablica ogłoszeń.