główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy

Borowie, dnia 10.01.2019 r.

  RG.6733.1.5.2018


 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie


 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

 

zawiadamiam,

że w dniu 10.01.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 21 obręb Iwowe, gmina Borowie, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa Pełnomocnik WATE Tomasz Borkowski.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl

Sołtys wsi Iwowe – tablica ogłoszeń.

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie Wywieszono dnia…………………………………………

należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy w Borowiu

ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie Zdjęto dnia……………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(pieczęć urzędu oraz podpis osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)