główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 02.04.2020 r.

RG.6220.1.1.2020  

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOROWIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek P.P.H.U. ”ANNA” Wojciech Bogucki z siedzibą w Jatne 54A, 08-430 Celestynów z dnia 01.04.2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie przetwarzania i transportu odpadów tworzyw sztucznych o kodach: 02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 17 02 03, 19 12 04, na działce nr ew. 288 obręb Borowie g. Borowie”.

W dniu 02.04.2020 r. Wójt Gminy Borowie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie w celu uzyskania opinii oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy, która znajduje się w Wydziale Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Borowiu (pokój nr 5) w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

  1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
  3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.