główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek firmy Instal – Projekt Krzysztof Szczepanek z siedzibą w Garwolinie przy ul. Konarskiego 23, 08-400 Garwolin z dnia 04.09.2020 r. (zmieniony w dniu 09.10.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN – 0,4 kV i Sn – 15 kV wraz z kanalizacją kablową sterowania oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV kontenerowych planowanej do realizacji na działkach o nr ewid.: 428, 530, 531, 343/3, 339/2, 338/3, 431/1, 444, 268/2, 268/1, 525, 310/1, 329/8, 207/1, 206, 205, 413/1, 413/14, 228, 404, 406/1, 413/13, 195/2, 300/30, 300/2, 398, 300/29, 300/28, 300/21, 300/23, 300/16, 301/15, 301/16, 302/1, 300/14, 302/8, 302/9, 435/1, 443/1 obręb Borowie; 376, 286/1, 287/2, 401 obręb Nowa Brzuza; 332/1, 178, 86/3, 88, 348/1, 348/2 obręb Stara Brzuza, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

  1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
  3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
  4. Sołtys wsi Nowa Brzuza – tablica ogłoszeń
  5. Sołtys wsi Stara Brzuza – tablica ogłoszeń