główna zawartość
artykuł nr 1

P R O T O K Ó Ł nr XXII/2020 z obrad XXII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 września 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXII sesji rady, a następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów, oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania i potwierdzenie swojej obecności. Wydruk komputerowy potwierdzenia obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

  1. Otwarcie  XXII sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z  XXI sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2020.
  7. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
  8. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXI sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Gminy. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Pana Jacka Waleckiego, Kierownika Wydziału Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.

Jacek Walecki przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie. Poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 4 do protokołu

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran, Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.

Izabela Baran przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.

Radny Grzegorz Kowalski spóźnił się 10 minut, ze względów technicznych radny Grzegorz Kowalski nie głosował elektronicznie związku z tym głosował według listy imiennej, która stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. Poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 4 oraz lista imienna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

 

 

Ad pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Izabelę Baran o przedstawienie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok.

Izabela Baran przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Głos zabrał radny Krzysztof Kowalski, zapytał co będzie robione jeżeli chodzi o rozbudowę budynku szkolnego w Głoskowie.

Wójt udzielając odpowiedzi poinformował, że zostaną dobudowane dwie sale lekcyjne, szatnie, gabinet dyrektorski oraz sekretariat.

Więcej pytań nie zadano.

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 6 oraz lista imienna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad pkt 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad pkt 8. Sprawy różne.

Tadeusz Świątek zapytał się czy śmieci z przystanków można wrzucić do kontenera przy szkole w Iwowem?, Do kogo należy oczyszczanie pasa drogi od krzyżówek do pętli?

Wójt poinformował, że będzie można wrzucić śmieci z przystanków do kontenera przy szkole, dodał, że poinformuje o podjętej decyzji Dyrektorkę Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem.

Co do oczyszczania pasa drogowego Wójt poinformował, iż droga należy do Powiatowego Zarządu Dróg, następnie dodał, że zwróci się z prośbą, aby usunęli nieprawidłowości.

Tomasz Metera  zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie planowanej inwestycji dotyczącej przełączenia wody z ujęcia ze Stoczka Łukowskiego do Kamionki.

Wójt gminy udzielił wyjaśnień w kwestii planowanej inwestycji gminnej dotyczącej  przełączenia wody z ujęcia ze Stoczka Łukowskiego do Kamionki. Następnie zwrócił się z prośbą, by uspokajać mieszkańców  u których budzą się wątpliwości.

Więcej spraw nie wniesiono.

 

Ad. pkt. 9. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXII sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXII sesji Rady Gminy.

ProtokolantPrzewodnicząca Rady Gminy
Karolina GrążkaAlicja Szaniawska