główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Borowie

Zapraszam na obrady III sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu
28 grudnia 2018 roku o godz. 1400, w Urzędzie Gminy Borowie
z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie  III sesji Rady Gminy.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2019.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

8.   Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

9.   Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.