główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Ogłoszenia przetargowe - rok 2018

Ogłoszenie nr 647607-N-2018 z dnia 2018-11-16 r. Urząd Gminy Borowie: Odbiór i tr...

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie ma...

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-19 12:31

2. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 9, art. 10, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam, iż w z...

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 12:32

3. Ogłoszenia przetargowe - rok 2018

Ogłoszenie nr 634722-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Urząd Gminy Borowie: Modernizacja e...

Ogłoszenie nr 634722-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Urząd Gminy Borowie: Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny program operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020O zamówienie mogą ubieg...

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 08:24

4. Ogłoszenia przetargowe - rok 2018

Protokół z wyboru oferty na dostawę instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Gminnej...

qweqweqwe

Utworzony: 2018-11-07 | Zmodyfikowany: 2018-11-07 12:35

5. Ogłoszenia przetargowe - rok 2018

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.06.2018...

Wykonawcy biorący udział w przetargu na zadanie pn: Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.06.2018. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zam...

Utworzony: 2018-11-06 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 15:15

6. Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, będących własnością Gminy Borowie, poł...

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2018-11-05 09:27

7. Ogłoszenia przetargowe - rok 2018

Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym na „Dostawę instrumentów i ak...

W związku z zadanymi pytaniami przez firmę, która pobrała zapytanie na Dostawę instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu przedstawiamy nasze stanowisko: Pytanie 1 Klarnet Yamaha YCL-255E - jest aktualnie modelem wycofanym z produkcji i jedynym dostępnym jest model YCL-255S, którego specyfikacja różni się od powyższego modelu tym, że: a) Mechanika jest posrebrzana b) Brak jest klapy Es Odp. 1 Zamawiający dopuszcza wymieniony model klarnetu 2. Sakshorn tenorowy C...

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2018-11-05 09:09

8. Budżet Gminy Borowie

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2018 roku

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 13:59

9. Budżet Gminy Borowie

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2018 roku.

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 13:56

10. Budżet Gminy Borowie

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2018 roku.

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 13:55

11. Budżet Gminy Borowie

Uchwała Nr Si.104.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawi...

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 13:54

12. Budżet Gminy Borowie

Uchwała Nr Si.103.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawi...

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 13:53

13. Budżet Gminy Borowie

Uchwała Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie u...

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 13:52

14. Budżet Gminy Borowie

Uchwała Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie W...

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 13:49

15. Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018

Informacja o otrzymaniu dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 10:35

16. Statut Gminy

Uchwała Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie ...

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 13:54

17. Rada gminy

Rada Gminy Borowie

Alicja Maria Szaniawska - Przewodnicząca Marzena Elżbieta Nowak - Wiceprzewodnicząca Albert Baran Maciej Baran Tadeusz Baranek Sylwester Kaliński Krzysztof Kania Stanisław Michna Krzysztof Osiak Beata Pasternak Elżbieta Rybicka Maria Sabak Tomasz Rogala Jakub Wiechetek Janusz Zawadka Przewodnicząca Rady Gminy pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.: 15.00 - 17.00

Utworzony: 2018-10-17 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 15:55

18. Wójt gminy

Wójt Gminy Borowie

Wójt Gminy Borowie mgr inż. Wiesław Gąska tel. (025) 685 90 70 wew. 11 e-mail: gmina@borowie.pl Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz.: 10.00 - 13.00 i godz. 14.00 - 16.30

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 15:51

19. Ogłoszenia przetargowe - rok 2018

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.06.2018. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 802 000,00 zł, w roku 2019 Urząd Gminy w Borowiu informuje, że w dniu 2018-10-29 o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty: Lp Nazwa ...

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 15:29

20. Ogłoszenia przetargowe - rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Borowie zwraca się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę nowych instrumentów muzycznych oraz nowych akcesoriów do Gminnej Orkiestry Dętej w ramach projektu pt. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu”. Zapytanie zostało podzielone na dwie części, należy przez to rozumieć, iż dostawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Zamawiający przy wyborze dostawcy będzie kierował się najniższą ceną za daną c...

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 15:21