główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

P R O T O K Ó Ł nr VIII/2019 z obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, kt...

P R O T O K Ó Ł nr VIII/2019 z obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 2 sierpnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady VIII nadzwyczajnej sesji rady, a następnie powitała wójta ...

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 08:51

2. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

P R O T O K Ó Ł nr VII/2019 z obrad VII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 1...

P R O T O K Ó Ł nr VII/2019 z obrad VII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 17 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady VII sesji rady, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę Se...

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 08:49

3. Obwieszczenia wyborcze

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wybo...

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 15:25

4. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekr...

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 09:28

5. Pliki do pobrania

Oświadczenie o zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publiczn...

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 09:24

6. Pliki do pobrania

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 09:23

7. Pliki do pobrania

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 09:22

8. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania...

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 09:19

9. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 07.08.2019 r. RG.6733.1.6.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Odd...

Utworzony: 2019-08-12 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 15:49

10. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: Dostawę fabrycznie...

Utworzony: 2019-08-01 | Zmodyfikowany: 2019-08-01 10:48

11. Budżet Gminy Borowie

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2019 r.

Utworzony: 2019-07-31 | Zmodyfikowany: 2019-07-31 11:42

12. Petycje

Petycja - w sprawie opublikowania w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicz...

II - Petycja Odrębna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet...

Utworzony: 2019-07-29 | Zmodyfikowany: 2019-07-29 12:24

13. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej ...

Utworzony: 2019-07-29 | Zmodyfikowany: 2019-07-29 12:07

14. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Informacja z sesji otwarcia ofert " Dostawa fabrycznie nowego średniego samocho...

Utworzony: 2019-07-25 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 11:58

15. Obwieszczenia

obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie dec...

Borowie, dnia 22.07.2019 r. RG.6733.1.5.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutej...

Utworzony: 2019-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-23 10:14

16. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Protokół z przeprowadzonego postepowania - " Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gm...

Utworzony: 2019-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 11:29

17. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OS...

RG.271.04.2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie KODY CPV: 34144210-3 Wozy strażackie Zamawiającym jest: Ochotnicza Straż Pożarna w Chrominie 08-412 Borowie, Chromin 28, NIP 826-18-87-896, REGON 711670641 . Postępowanie przetargowe prowadzone jest przez Gminę Borowie ul. A Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, tel: 25 685 9070, Fax: 25 685 9072, e-mail: gmina@borowie.pl,...

Utworzony: 2019-07-16 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 12:09

18. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń zabawowych dla trzech placów za...

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 09:14

19. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

„Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Słup Pierwszy.” - odpowi...

Borowie dn.16.07.2019 r RG.2151.28.2019 r Wykonawcy którzy pobrali zapytanie ofertowe na: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Słup Pierwszy.” W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zapytania ofertowego przedstawiamy nasze stanowisko: Pytanie 1 Zamawiający będzie oceniał ofertę m.in. uwzględniając oferowany okres gwarancji. W formularzu ofertowym nie ma pytania o okres gwarancji.? Odp. Pytanie 1 Zamawiający prosi o dopisanie w formularzu ofertowym pozycji dotyczącej d...

Utworzony: 2019-07-16 | Zmodyfikowany: 2019-07-16 12:44

20. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej ...

Borowie, dnia 09.07.2019 r. Znak sprawy RG.2151.28. 2019 pieczęć komórki organizacyjnej Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze z./ I. Zamawiający: Gmina Borowie Adres do korespondencji: Gmina Borowie, ul. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie tel. 25 685-90-70, faks 25 685-90-72 Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjne...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 10:41