główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Petycje

Wniosek/Petycja - "COVID-19"

Utworzony: 2020-11-17 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 09:24

2. Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenie projektu robót geologicznych w celu rozpoznani...

Utworzony: 2020-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 08:41

3. Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Borowie

Utworzony: 2020-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 08:27

4. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy Instal – Projekt Krzysztof Szczepanek z siedzibą w Garwolinie przy ul. Konarskiego 23, 08-400 Garwolin z dnia 04.09....

Utworzony: 2020-11-10 | Zmodyfikowany: 2020-11-10 08:58

5. Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gm...

Utworzony: 2020-11-06 | Zmodyfikowany: 2020-11-06 14:25

6. Budżet Gminy Borowie

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał roku

Utworzony: 2020-11-02 | Zmodyfikowany: 2020-11-02 10:16

7. Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

RG.6540.1.2020 Borowie, dnia 27.10.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.), w powiązaniu z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1064 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27 października 2020 roku zostało wydane postanowienie pozytywnie opiniujące projekt rozs...

Utworzony: 2020-10-30 | Zmodyfikowany: 2020-10-30 14:37

8. Sprawozdania finansowe gminy

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2020

Utworzony: 2020-10-30 | Zmodyfikowany: 2020-10-30 10:45

9. Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie KOWR o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Utworzony: 2020-10-22 | Zmodyfikowany: 2020-10-22 15:24

10. Ogłoszenia przetargowe - rok 2020

Informacja z sesji otwarcia ofert - odpady

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-22 12:28

11. Ogłoszenia przetargowe - rok 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie o udzielenie zamówi...

Utworzony: 2020-10-22 | Zmodyfikowany: 2020-10-22 12:26

12. Obwieszczenia

Zarządzenie w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Borowie

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 12:21

13. Ogłoszenia przetargowe - rok 2020

Zamówienie publiczne: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicie...

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie ma...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 13:10

14. RODO

Informacja dotycząca wprowadzenia działań organizacyjnych w zakresie RODO w Urzędzie...

Informacja dotycząca wprowadzenia działań organizacyjnych w zakresie RODO w Urzędzie Gminy Borowie Działając na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)zwanego dalej „ rozporządzeniem 2016/679” ...

Utworzony: 2018-10-26 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 12:59

15. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XXII/132/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie z...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 11:33

16. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XXII/131/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie z...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 11:26

17. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XXII/130/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie o...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 11:21

18. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

P R O T O K Ó Ł nr XXII/2020 z obrad XXII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się...

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXII sesji rady, a następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów, oraz wszystkich przybyły...

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 15:26

19. Ogłoszenia przetargowe - rok 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont drogi gminnej Nr 130108W w...

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 12:59

20. Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż działek we wsi Iwowe, Jaźwiny i Chromin

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 08:31