główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką 189/2 stanowiącą włas...

RG.6830.3.2019 Borowie, 15.03.2019r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986./ I. Zamawiający: Gmina Borowie Adres do korespondencji: ul. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie tel.: 25 685 90 70, faks: 25 685 90 72 Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką 189/2 stanowiącą własność OSP w Jaźwinach oraz działką 188/1 stanowiącą własność os...

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 08:33

2. Roczny plan postępowań

KOREKTA PLANU postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Borowie dn. 14.03.2019 r. KOREKTA PLANU postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 LP Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania 1. Dostawa kruszywa na drogi gminne Dostawy Przetarg nieograniczony 120 000,00 zł I Kw. 2019 2. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Borowie Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 140 000,00 zł II Kw. 2019 3. Modernizacja drogi g...

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 13:54

3. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RG.271.01.2019 r. Borowie, 2019-03-07 Wykonawcy biorący udział w przetargu na: Dostawę Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.01.2019. Nazwa zadania: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realiz...

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-07 14:02

4. Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji

Zawiadomienie o IV sesji rady Gminy Borowie

Zapraszam na obrady IV sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 14:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2019 roku 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019...

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-07 08:38

5. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

OGŁOSZENIE

Gmina Borowie ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 26.02.2019 r. dotyczącego wyboru Dostawcy do budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości 5 000 litrów. Został wybrany dostawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ŻAR” Arkadiusz Saczewski z siedzibą w 08-110 Siedlce ul. Sokołowska 159 który, dostawę wycenił na 3,22 zł brutto za 1 litr oleju opałowego. Oprócz wymienionej firmy nikt inny nie złożył oferty.

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 15:58

6. Komunikaty i ogłoszenia

Wójt Gminy Borowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczony...

Utworzony: 2019-03-01 | Zmodyfikowany: 2019-03-01 14:58

7. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

zapytanie ofertowe na dostawę do budynków Szkoły Podstawowej w Iwowem oleju opałoweg...

RG.2151.08.2019 Borowie dn. 26.02.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Borowie zwraca się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę do budynków Szkoły Podstawowej w Iwowem oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości 5 000 litrów: Oferty cenowe należy składać do 05 marca 2019 r. do godziny 10.00 w celu wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej. Olej powinien być dostarczony do wymienionej szkoły do dnia 08 marca 2019 r. Termin płatności za wystawioną fakturę powinien wynosić 21 dni. Oferty mogą być ...

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 13:40

8. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tadeusza Świątka

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:17

9. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tomasza Metery

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:17

10. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tadeusza Baranka

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:16

11. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Marzeny Nowak

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:15

12. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Michała Chmielaka

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:15

13. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Marii Sabak

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:13

14. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Krzysztofa Kowalskiego

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:12

15. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Macieja Barana

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:12

16. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Haliny Barcikowskiej

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:10

17. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Krystyny Belkiewicz

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:10

18. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Grzegorza Kowalskiego

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:09

19. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Ewy Wielgosz

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:08

20. Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Elżbiety Rybickiej

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 09:07